Nyheter

Ny rapport om kvalitetsoptimalisering av fisk og biråstoff ved landing av rundfisk

Ilandføring av rundfisk og sløying på land gir muligheter for økt sortering og utnyttelse av biråstoff. Dette kan skje gjennom bruk av moderne og rasjonelle sløyelinjer, som i dag er etablert ved flere av fiskebrukene langs kysten. Enkelte av disse kjøper fisken rund, noe som skaper behov for økt fleksibilitet når det gjelder tid fra fangst til sløying. Optimal håndtering om bord mht. bløgging og kjøling er imidlertid helt avgjørende for å beholde kvalitet på fisk og biråstoff etter at fisken er sløyd.

Les mer: Ny rapport om kvalitetsoptimalisering av fisk og biråstoff ved landing av rundfisk

Kvalitetsstandarder for proteinhydrolysat på nett

På oppdrag fra RUBIN har Neperdo Biomarine ved Harald Breivik utarbeidet kvalitetsstandarder for proteinhydrolysater basert på laksebiråstoff; én for hydrolysat basert på hel fisk eller fisk der fileten er fjernet (Monograph 01) og én for hydrolysat basert på innvoller (Monograph 02). For begge gjelder at råstoffet skal være ferskt (ikke syrekonservert) og hydrolysen foretatt med eksogene (industrielt fremstilte) enzymer. Arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med Maring og med industriaktører innenfor marine proteinhydrolysater i Norge. Det har også vært kontakt med utenlandske industriaktører innenfor marine proteinhydrolysater.

Les mer: Kvalitetsstandarder for proteinhydrolysat på nett

Ny rapport om inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter

EUs Biproduktforordning krever høytrykkssterilisering av kategori 2 materiale, dvs. dødfisk fra oppdrett, før det kan anvendes som råstoff til biogassproduksjon eller jordforbedring. Dette kravet er både uproporsjonal i forhold til farer som skal kontrolleres og kostbart. Målet må være at regelverket aksepterer at biprodukter fra fiskeoppdrett, både kategori 2 og 3, kan behandles med metoder som Norge har god erfaring med over flere tiår.

Les mer: Ny rapport om inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter

Ny rapport om analyser av kommersielle omega-3 produkter og potensielle helsefordeler ved lite oksiderte omega-3 oljer

Med bakgrunn i et tidligere prosjekt om omega-3 oljer av ferskt marint råstoff som en mulig konkurransestrategi for Norge har Nofima Mat og Nofima Marin gjennomført første trinn i en videreføring der en har testet ulike kommersielle omega-3 produkter mht. oksidasjon og videre gjennomført en innledende kartlegging for å se hvilken effekt denne variasjonen i oksidasjonsgrad har på parametre av betydning for helse.

Les mer: Ny rapport om analyser av kommersielle omega-3 produkter og potensielle helsefordeler ved lite...

Ny rapport om utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk

Fram til i dag har det manglet enkle sløyemaskiner for hvitfisk som både sløyer fisken effektivt og samtidig er skånsom mot innvollene slik at det er mulig å sortere og selge til konsum. Først og fremst har en slik maskin vært etterlyst i større kystbåter, men også landanlegg ser behovet for å effektivisere sløyingen uten at det går ut over kvaliteten på biråstoffet.

Les mer: Ny rapport om utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk

Konferansen MIC2010 med stor suksess

Den internasjonale konferansen om marine ingredienser (MIC2010), som fant sted på Holmenkollen Park Hotel 20. og 21. september, samlet rundt 260 deltakere fra 19 land. Konferansen ble arrangert av RUBIN og Maring Forum, og med støtte fra ulike deler av forvaltningsapparatet og industri. Det var foredrag fra kjente internasjonale størrelser, som snakket om alt fra omega-3 oljers påvirkning av hjernen og marine proteiners effekt på diabetes, fedme og blodtrykk, til den globale råvaresituasjonen for marine ingredienser og internasjonalt regelverk. Det var hovedvekt på omega-3 oljer og proteiner, men også forhold omkring gelatin, kitosan, alger og nukleotider ble presentert.

Les mer: Konferansen MIC2010 med stor suksess

Gjennomgang av RUBIN

Fiskeri- og kystdepartementet har tatt initiativ til en gjennomgang av RUBIN, noe styret i RUBIN lenge har ønsket. Departementet har engasjert SINTEF MRB for å gjennomføre dette arbeidet, og skriver forøvrig:

Les mer: Gjennomgang av RUBIN

Ny rapport fra forprosjekt om etablering av biogassproduksjon fra kategori 2 materiale fra fiskeoppdrett

Kategori 2 biprodukt (dødfisk) fra norsk lakseoppdrett representerer et nasjonalt problem. I 2009 omfattet dette rundt 50.000 tonn, og det ventes å øke videre med 5-10% årlig. Dette materialet, som kan inneholde sykdomsinfisert fisk, kan ikke anvendes til dyrefôr og må varmebehandles og nedbrytes.

Les mer: Ny rapport fra forprosjekt om etablering av biogassproduksjon fra kategori 2 materiale fra...

Ny rapport fra forprosjekt om markeds- og industrimessig utvikling av biråstoff fra kongekrabbe

I Øst-Finnmark oppstår årlig ca. 2 400 tonn biråstoff av kongekrabbe fra produksjonsbedriftene,dvs. skall, restkjøtt og innmat som rogn, gjeller, tarmer, mm. Det er i dag ingen anvendelse av biråstoffet, som i hovedsak blir deponert og utgjør en betydelig kostnad. I tillegg til biråstoffet er det betydelige mengder småkrabbe (under 800 g), som heller ikke har noen anvendelse. Næringen har i dag midlertidig tillatelse til dumping på sjøen, men dette ventes å bli trukket tilbake når det utvikles alternative løsninger.

Les mer: Ny rapport fra forprosjekt om markeds- og industrimessig utvikling av biråstoff fra kongekrabbe