Nyheter

Ny rapport om utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur

Bakgrunnen for prosjektet er et storskala forsøk gjennomført på Myre i 2005 der villfanget torsk ble fôret med GellyFeed fôr. Råstoffet var konservert og lagret fra vinterfisket i 2005 og frem til at forsøket ble gjennomført sommer og høst samme år. Den villfangede torsken spiste etter hvert meget godt av dette fôret. Likevel viste det seg ved forsøkets slutt at fisken ikke hadde vokst som forventet, noe som stod i sterk kontrast til andre forsøk. For å komme videre med utviklingen av fôret, var det nødvendig å gjennomføre nærmere undersøkelser for å finne årsaken til den manglende veksten på Myre, deretter å korrigere resepten, og til slutt gjennomføre et nytt forsøk på torsk for å dokumentere at den korrigerte resepten gir vekst på torsk. Prosjektet, som er gjennomført av Gellyfeed i samarbeid med Akvaforsk og Fiskeriforskning, er delfinansiert av RUBIN og FHFs (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).

Les mer: Ny rapport om utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur

Ny rapport om separasjon av lakseblod

Med bakgrunn i en innledende markedsundersøkelse for lakseblod i næringsmidler i 2006 (RUBIN-rapport 138) er det nå gjennomført et prosjekt ved Vital Marin AS for fremstilling av pilot skala prøver av lakseplasma og hemoglobinpulver. Meningen var å få testet ut produktene på kunder innen næringsmiddelindustri.

Les mer: Ny rapport om separasjon av lakseblod

Ny rapport om erfaringer med bruk av nedskalert rasjonell sløyelinje ved Sommarøy Produksjonslag

RUBIN startet i 2002 opp et prosjekt for utvikling av mer rasjonell og effektiv sløying og sortering av biprodukter i fiskeindustrien. Dette arbeidet munnet ut i et pilotprosjekt ved Gunnar Klo AS, avd. Stø, der det i 2003-2004 ble installert og prøvd ut en ny, moderne sløyelinje. Dette viste seg å gi betydelige fordeler, både økonomisk, ergonomisk og kvalitetsmessig (RUBIN-rapport 122)

Les mer: Ny rapport om erfaringer med bruk av nedskalert rasjonell sløyelinje ved Sommarøy Produksjonslag

Ny rapport om helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. En videreføring av DOCMAR-prosjektet.

Dette prosjektet er en videreføring av delprosjektet om peptider innenfor DOCMAR (2002-2006, se RUBIN-prosjekt 4608), som viste at rotter som fikk diettproteinet som hydrolysert lakseprotein(FPH) utviklet mindre fedme enn rotter som fikk kasein eller soyaprotein. I dette prosjektet har NIFES undersøkt nærmere fedmeutvikling og fedmerelaterte forhold hos rotter som har fått ulike fôr med FPH, kasein og hydrolysert kasein. Resultatene så langt har vist at fôret med hydrolysert kasein har gitt mindre fett i lever og muskel, mens fôr med lakse FPH har gitt noe mindre totalt fettvev, lavere blodkolesterol, mindre stress målt som adrenalin i urin, bedre nyrefunksjon målt som protein i urin og større evne til å transportere gallesyrer nyrene til urin. Den siste faktoren er svært viktig da dette kan være gunstig med hensyn til fedmerelaterte sykdommer, og spesielt i forhold til hjerte/karsykdommer og galleblæresykdom.

Ny rapport om effektiv sløying og håndtering av biprodukter i kystflåten

Som en videreføring av et prosjekt for utvikling og planlegging av nye kystfiskebåter med mer effektiv sløying og håndtering av biprodukter ombord (RUBIN-rapport 117) er det gjennomført et pilotprosjekt med bygging og utprøving av 6 pilotbåter tilrettelagt for levering av sorterte biprodukter til bestemte mottaksanlegg. Prosjektet, som har vært delfinansiert av Innovasjon Norge, har vært gjennomført i perioden 2004-2007.

Les mer: Ny rapport om effektiv sløying og håndtering av biprodukter i kystflåten

God oppslutning om fagdagen på Gardermoen

MARING fagdagen "Norge - en autoritet på marine ingredienser - en urealistisk ambisjon?", arrangert av FHL MARING og RUBIN på Gardermoen tirsdag 20. november, fikk god oppslutning. Det var tilsammen 80 deltakere, og over halvparten kom fra industrien.

Les mer: God oppslutning om fagdagen på Gardermoen