KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 414 1995 

FINANSIERING

 Rubin  213.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  213.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 414/44 (42 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Det dumpes idag store mengder fiskebiprodukter fra fiskeflåten; rundt 140.000 tonn til havs og betydelige mengder i de mer kystnære farvann. I forbindelse med sitt strategiarbeide om utnyttelse av fiskebiprodukter fra fangstleddet (prosjekt 012) ønsket RUBIN å skaffe en oversikt over denne problematikken, og engasjerte Marintek til å gjennomføre et kartleggingsarbeide.

Resultatet skulle også skape grunnlag for valg av tekniske og markedsorienterte utviklings- og pilotprosjekter på sjø-og landsiden.

Gjennomføring

Kartleggingen har gått ut på å skaffe oversikt over tidligere, eksisterende og mulige lsøninger for slo, lever, mager, rogn, melke, rygger/avskjær, mm. Mel- og ensilasjeproduksjon er beskrevet for seg. I noen grad er det undersøkt situasjonen for håndtering av biprodukter ombord i noen andre typiske fiskeriland (Island, Danmark, Russland).

Basert på tekniske og økonomiske muligheter og begrensninger, er det for utvalgte fartøygrupper (kystfiskefartøyer, banklinebåter, ferskfisktrålere og fabrikktrålere) gitt en vurdering av aktuelle prinsippielle løsninger. Videre er det utarbeidet økonomiske kalkyler for ensilasje- og melproduksjon i hhv. ferskfisktrålere og fabrikktrålere.

Status og konklusjoner

Prosjektet er avsluttet og rapportert (juni 1995). Når det gjelder økonomi er konklusjonene positive ved melproduksjon på fabrikktrålere, mens det er fortsatt en utfordring å skape lønnsomhet ved ensilasjeproduksjon ombord i ferskfisktrålere.

Resultatene utnyttes i forbindelse med strategiarbeidet innenfor fangstleddet (prosjekt 012) og i andre prosjekter rettet mot fangstleddet (prosjekt 416 og 419).

ANSVARLIG UTFØRENDE

Marintek
Boks 4125 Valentinlyst
7002 Trondheim

Kontaktpersoner: Håvard Røsvik og Gunnar Ægisson