HAVGÅENDE FISKEFARTØYER.
Håndtering og ilandføring av biprodukter
 


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 416 1996-97 

FINANSIERING

 Rubin  60.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  60.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 416/66 (120 s. m/vedlegg)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Den havgående flåten produserer rundt 170.000 tonn fiskebiprodukter årlig (1995), noe som utgjør ca. 45% av alt det som oppstår av biprodukter fra torskesektoren i Norge. Dette dreier seg om biprodukter fra sløying, hodekapping og fra filetering ombord. Hele 87%, eller ca.145.000 tonn, dumpes over bord. Dette utgjør godt over 60% av alt som dumpes av biprodukter av torskefisk i Norge. Å bidra til en bedre biproduktutnyttelse i denne sektoren vil kunne gi en vesentlig økning i utnyttelsesgraden nasjonalt, og også en betydelig verdiskapning.

RUBIN satte derfor i gang et prosjekt hos Skipsteknisk AS for å få klarlagt muligheter og begrensninger for biproduktutnyttelse ombord i havgående fiskebåter.

Gjennomføring

En har tatt for seg fartøygruppene: fabrikktrålere, rundfrysetrålere, ferskfisktrålere og autoline-båter, og gitt en vurdering av designmessige, tekniske og kostnadsmessige konsekvenser som biproduktutnyttelse vil få ombord i hver av disse gruppene, både nye og eksisterende båter. I tillegg har man identifisert de flaskehalser som evt. måtte ligge i regelverket for bygging og ombygging av båter.

Status og konklusjoner

Prosjektet er rapportert i august 1997. Det konkluderes bl.a. med at høyverdige biprodukter som lever, rogn, deler av hode, mage, etc. bør skilles ut sorteres og frysekonserveres ombord for videreforedling på land. De resterende, mer lavverdige, biproduktene bør konserveres samlet med tanke på fôrproduksjon, men da med en volumreduksjon for å redusere lagringsbehovet. Dette betyr fjerning av vann, f.eks. ved inndamping etter ensilering eller ved melproduksjon.

For å få fangstnæringen motivert til å ta vare på biprodukter, er det foreslått igangsetting av pilotprosjekter, med støtte fra det offentlige, som kan demonstrere lønnsomhet for slik virksomhet. Det vises til prosjekt 419, som nettopp er innledningen til slikt pilotprosjekt.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Skipsteknisk AS
Postboks 36 Sentrum
6001 Ålesund

Kontaktperson : Børge Nakken