UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER OMBORD I ELDBORGTRÅL - Forprosjekt  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 419 1997 

FINANSIERING

 Rubin  250.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  250.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

Rapportnr. 419/82

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Eldborgtrål er en fabrikktråler som produserer rundt 6.000 tonn biprodukter årlig, hvorav ca. 2.500 tonn er filétavskjær. Det er stor interesse i rederiet og ombord for å utnytte biproduktene, og det er allerede produsert en del splittede torskehoder og torskemager for eksport. Det er stipulert et realistisk inntektspotensiale på ca. 7 mill. kroner ved å produsere konsumprodukter. For å få til dette vil det være nødvendig å investere 3-5 mill. kroner i utstyr. RUBIN har finansiert et forprosjekt for å få avklart en del forhold ombord for å få realisert dette.

Gjennomføring

Forprosjektet skulle omfatte: - Uttesting av eksisterende utstyr og operasjoner ombord - Uttesting av produktkvalitet av enkelte biprodukter hos videreforedlere/kjøpere - Markedsundersøkelser, især hodeprodukter - Planlegging av hovedprosjekt En skulle først og fremst konsentrere seg om lever, rogn, mage, hode/nakkestykke og skinn. Prosjektet er har vært et samarbeid mellom Eldborg Havfiske, Skipsteknisk AS og Brd. Sperre

Status

Forprosjektet er avsluttet og rapportert i juni 1998. Innenfor prosjektet ble det gjennomført sortering og frysing av kun lever og skinn ombord. Imidlertid beskriver rapporten de erfaringer man har fra tidligere omkring sortering og omsetning av hoder, mager og rogn. Uttesting hos kjøper viser at det foreløpig er dårlig økonomi i å sortere skinn, mens en bør kunne ta ut lever med fortjeneste. Den frosne levra var ikke god nok for hermetikk, men tilfredstilte krav til medisintran. Med endrede rutiner for sortering kan det være mulig å produsere hermetikkråstoff til en pris på rundt 8 kr/kg. Forprosjektet er ment å danne grunnlag for igangsetting av et større pilotprosjekt som skal føre fram til et fullt utbygd produksjonsopplegg ombord.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Eldborg Havfiske AS
Postboks 7512 Spjelkavik
6022 Ålesund

Kontaktpersoner : Roar Wolstad og Hans Roar Wolstad

SAMARBEIDSPARTNERE

Skipsteknisk AS (Børge Nakken)
Brd. Sperre (Kjetil Sperre)