Formål, Strategi og Prosjektvirksomhet

RUBIN`s mål, strategi og handlingsplan er beskrevet i rapporten RUBIN`s Handlingsplan for 2009-2013. Denne kan oppsummeres på følgende måte:

Mål og visjon

RUBINs mål er å bidra til:

 • Total utnyttelse av fisk
 • Økt verdiskapning av biråstoffene

Med tanke på både bærekraft og på fremtidig lønnsomhet vil disse målene være viktig for den norske fiskerinæringen.

Målet om "total utnyttelse av fisk" vil bidra til at næringen fremstår på en positiv og ansvarlig måte, og være i tråd med internasjonale trender både på forbrukernivå og på politisk nivå for bærekraftig forvaltning av begrensede fiskeressurser. Norge kan markedsføre seg internasjonalt på en gunstig måte dersom vi kan vise til at hele fisken utnyttes og ingenting går til spille. Dette kan igjen få betydning for norske kvoter i internasjonale fiskeriforhandlinger i framtida. Det å kunne vise til at hele fisken utnyttes kan også ha betydning for enkeltselskapers arbeid for å møte nye miljø- og ressursmessige krav fra markedene.

Strategi

For å få realisert målene har RUBIN lagt opp til en todelt strategi:

 • Initiering og gjennomføring av prosjekter
 • Samordning av en målrettet innsats på biråstoffsektoren innenfor og på tvers av berørte næringer, forskning, myndigheter og finansieringsinstitusjoner. Dette er viktig for å:
  • Unngå suboptimalisering og fragmentering
  • Være en samlende drivkraft
  • Holde oversikt over utviklingen

RUBIN skal ha fokus på norsk biråstoff.

RUBIN arbeider for hele fiskerinæringen i Norge, dvs. både fangst, oppdrett og foredling av fisk. En sentral rolle for RUBIN er å arbeide langs hele verdikjeden, og bidra til verdiskaping av biråstoff på alle ledd i kjeden, også den industrien som bruker biråstoff som råstoff.

RUBIN er en pådriver i utviklingen og representere en helhetlig tankegang. Fordi vi har en fragmentert industri og flåte er det nødvendig med fellestiltak, og RUBINs rolle som integrator er av sentral betydning.

RUBIN rolle kan for øvrig oppsummeres som følger:

 • Koordinere et nasjonalt nettverk på biråstoffsektoren.
 • Være pådriver for fiskerinæringen for verdiskaping av biråstoff
 • Identifisere og åpne flaskehalser
 • Initiere og finansiere utviklingsprosjekter.
 • Utarbeide statistikk over verdiskapning og hva som utnyttes/dumpes.
 • Være en høringsinstans og diskusjonspartner for myndigheter og virkemiddelapparat.
 • Drive informasjon

Arbeidsform

En viktig forutsetning for RUBINs virksomhet er at den skal bidra til etablering av en helhetlig verdikjedetankegang innenfor biråstoffsektoren. En har kommet så langt i arbeidet med biråstoffer at det er etablert teknologi og løsninger i ulike ledd i verdikjeden – fra fisker til marked – og en ser nødvendigheten av en tettere sammenkopling mellom leddene.

Innenfor hvitfisksektoren er det utviklet nye konsepter for sløying og sortering, både ombord i flåten og i landindustrien, det arbeides med kvalitetsoptimalisering i flåten og industrien, det prøves ut fellesanlegg for sortering og pakking av biråstoff fra fiskeindustrien og det er etablert felles salgsselskap for sortert biråstoff til konsum. For laksesektoren og pelagisk sektor er det utviklet teknologi for utvinning av ulike ingredienser og det brukes betydelige ressurser på dokumentasjon og markedsarbeid. Prioriteringer videre framover vil være basert på at det skal skape vareflyt helt ut i markedet. Dersom det stopper opp i ett ledd i kjeden vil man ikke kunne lykkes.

verdikjede tabell 2010

RUBIN skal arbeide generisk og nasjonalt. Det betyr at de prosjekter som initieres i hovedsak skal være ha betydning for hele næringen, og resultatene være tilgjengelig for alle.

RUBIN´s arbeid skal være preget av:

 • Langsiktighet: Utvikling av en norsk biomarin ingrediensindustri.Teknologiutvikling, markedsarbeid, dokumentasjon/klinisk testing, mm.
 • Praktisk tilnærming: Fjerne flaskehalser, finne konkrete løsninger for næringen
 • Bredde: Prosjekter og løsninger for alle ledd i verdikjeden (råstoff, fiskere, mottak, videreforedlingsindustri, marked). Samarbeid med myndigheter og virkemiddelapparat.

Utnyttelse, verdiskaping og potensialer

Av et totalt volum på ca. 800 000 tonn i 2009 ble rundt 615 000 tonn utnyttet, det vil si 77 %. Totalvolumet av biråstoffer er økende. I 2011 kan volumet ligge nærmere 900 000 tonn pga. økt oppdrett og økt foredlingsgrad av pelagisk fisk.

Mesteparten av det som utnyttes går i dag til fôr, mens i størrelsesorden 100 000 tonn går til konsum og mer høyverdige ingredienser, som utgjør over halvparten av verdiskapingen.

Det vil være mulig å mangedoble verdiskapingen ved å arbeide systematisk og målrettet mot konsum- og ingredienssektoren. Hvor stor verdiskaping det er mulig å oppnå avhenger av gode allianser mot markedet og heving av kompetansen i den norske industrien.

Figurene nedenfor gir en oversikt over hhv. utvikling av menger/utnyttelse av biråstoff.

Prosjektvirksomhet

Tabellen under gir en oversikt over de prosjektområder som vil bli prioritert i et langsiktig perspektiv. Selve handlingsplanen inneholder en mer detaljert beskrivelse av hvert enkelt område.

Se hele prosjektoversikten

OMRÅDE AKTUELLE PROSJEKTER 2007-20011
KYSTFLÅTEN
 • Kvalitetsforbedring for fisk og biråstoff ved ilandføring av rundfisk
 • Utvikling av skånsomme sløyemaskiner
HAVFLÅTEN
 • Utvikling/videreutvikling av skånsomme sløyemaskiner
 • Utvikling av maskinelle løsninger for sortering av biråstoff om bord
 • Prosessering av biråstoff til halvfabrikata ingredienser om bord (olje og protein)
FISKEINDUSTRI
 • Optimalisering av kvalitet av fisk og biråstoff ved ilandføring av rundfisk
 • Utvikling og utprøving av felles anlegg for sortering og pakking av biråstoff til konsum fra hvitfiskindustrien
 • Utvikling av maskinell skånsom sløying
 • Utvikling av maskinelle løsninger for sortering av biråstoff
 • Gelatin og kollagent protein fra skinn og bein av hvitfisk
 • Uttesting av prosesser for bedre utnyttelse av olje og protein fra biråstoff fra pelagisk industri
 • Bedre utnyttelse av silderogn fra pelagisk industri
 • Utnyttelse av biråstoff fra krabbeindustri; fôringsforsøk tørket krabbeskall til fiskefôr kitin/kitosan fra krabbeskall, utvikling av nye produkter fra krabbebiråstoff 
  – salg/markedsføring
FISKEOPPDRETT
 • Utvikling av effektiv kjøletransport av ferskt biråstoff fra lakseslakterier/foredlingsanlegg
 • Optimalisering av separasjonsprosess for kjøtt fra lakserygger for produksjon av konsumprodukter
 • Tørking og utnyttelse av helblod av laks til petfood
 • Ekstraksjon av substanser fra lakseblod
 • Utnyttelse av lever og annet biråstoff fra oppdrettstorsk
 • Teknologiutvikling for automatisert skånsom sløying og sortering av biråstoff ved slakting av oppdrettstorsk
 • Dokumentasjon av smitterisiko ved ulike behandling av dødfisk
 • Nye anvendelser av dødfisk
INGREDIENSER OG KONSUMPRODUKTER
 • Generisk dokumentasjon av helsemessige og funksjonelle egenskaper av marine ingredienser.
  • Ferskhet/oksidasjon av omega-3 oljer i forhold til helse
  • Proteiner rettet mot fedmeproblematikk, blodtrykk og andre helseområder
  • Proteiner som smakskomponenter og funksjonelle komponenter
  • Andre ingredienser (nukleotider, mm.)
 • Markeds- og produktrettet dokumentasjon av marine ingredienser:
  • Proteiner/proteinhydrolysater
  • Marine oljer i ulike leveringsformer
  • Andre ingredienser
 • Reduksjon av lukt/smak og økt holdbarhet av marine ingredienser for bruk i næringsmidler
 • Utvikling av ny teknologi for produksjon av ingredienser fra biråstoff og videreforedling/separasjon av marine ingredienser
 • Videreutvikling av eksisterende fôringredienser fra biråstoff (ensilasjeprodukter,mm.)
 • Utvikling av effektiv og kvalitetsoptimal logistikk for ferskt biråstoff til ingredienser
 • Strukturell utvikling/nye samarbeidsformer for ingrediensindustrien
 • Markedsarbeid for ingredienser til helse og ernæring
 • Internasjonale markeds- og industrianalyser for marine ingredienser
 • Produkt standarder for marine ingredienser (proteinhydrolysater, m.m.)
 • Forbedret analysemetodikk for bl.a. proteinhydrolysater
 • Biråstoff som bærekraftige komponenter i fiskefôr
 • Videreutvikling/tilpassing av regelverk (samarbeid MARING)
 • Markedsarbeid for biråstoff til konsumanvendelse
 • Generisk merkevarebygging av ingredienser og konsumprodukter
 • Bedre kvalitet av sortert biråstoff til konsum med tanke på bedre markedsadgang
GENERELT Varestrømanalyser, verdiskapingsanalyser, mm.
INFORMASJON Informasjon til fiskerinæringen, forvaltning og forskning, konferanser/messer