Nyheter

Ny rapport om teknisk uttesting av skånsom sløyemaskin fra SeaSide

Dagens sløyemaskiner er uegnet for å ta vare på biråstoff da innvollene nærmest blir «most» og umulig å sortere for bruk til konsumanvendelse. Basert på en amerikansk sløyemaskin utviklet for vill-laks, har SeaSide AS på Stranda utviklet en ny sløyemaskin for hvitfisk som er skånsom mot biråstoffet. Utviklingsprosjektet er tre-delt, der fase 1 omfatter uttesting på oppdrettstorsk, fase 2 på villfanget hvitfisk på landanlegg og fase 3 hvitfisk om bord i båt. Fase 1 ble gjennomført i 2010 med godt resultat (RUBIN-rapport 195). Konklusjonen var: «Maskinen kan erstatte håndsløying uten at dette medfører kvalitetsmessige utfordringer». Prosjektet som er rapportert her omhandler fase 2, dvs. villfanget fisk. Sløyemaskinen er nå testet ut ved fiskebedriften Nordvågen AS i Finnmark (fase 2), som vurderer å ta i bruk maskinsløying i forbindelse med mottak av rundfisk og planlagt etablering av et sorteringsanlegg for biråstoff. Det er kjørt forsøk med torsk og hyse av ulik størrelse. Resultat av sløying mht. snitt og kapasitet er dokumentert.
Undersøkelsene er gjennomført i to omganger. I første omgang ble dokumentasjonen gjennomført av Nofima. Da hadde imidlertid maskinen ikke optimal hastighet pga. feil gir og fisken brukte minst dobbelt så lang tid gjennom prosessen som ønskelig. Forsøket omfattet kun hyse siden det ikke var tilgang på torsk. Det ble sett på feilskjær og kutt i bukhule, rester av innmat, og skade på galleblære og lever. De samme skadene ble undersøkt ved manuell sløying. Maskinelt sløyet hyse hadde mindre skader og feilkutt enn håndsløyet, men det ble påvist høyere rest av innmat og høyere skadefrekvens på galleblære. Imidlertid antas det at både feilkutt, skader på galleblære og rester av innmat vil avta ved bedre

I runde 2 var maskinen endret og hastigheten normal. Dokumentasjonen, som omfattet både torsk og hyse, ble gjennomført av Langøy Consult i tilknytning til et RUBIN-prosjekt ved Nordvågen AS om etablering av sorteringsanlegg for biråstoff og bruk av sløyemaskin (kfr. RUBIN-rapport 213). Det viste seg at sløyemaskinen var hhv. 30 og 50% mer effektiv for torsk og hyse sammenlignet med håndsløying. Effektivitetsøkningen kan økes til 50% med litt endret bløgging i forhold til dagens rutiner. Med bedre logistikk og tilførsel av fisk i maskinen kan effektiviteten økes ytterligere. Maskinen var skånsom mot fisk og biråstoff, og snitt i buken var av god kvalitet. Utbyttet av utsortert lever fra var høyere ved maskinsløying enn ved håndsløying mens omtrent likt for mager. For hyse var lever-utbyttet bedre ved håndsløying. Kvaliteten på utsortert lever var god nok for høy-kvalitets olje, men mindre egnet til hermetikk pga. noe kuttskader. Magene var hele og egnet til konsum.
Prisen på maskinen er antydet å ligge rundt kr. 375 000. RUBIN-rapport 213 konkluder at sløyemaskinen anses for å være en god investering med god forretningsmessig avkastning ifm med utnyttelse av biråstoff.

Fase 3 av prosjektet, dvs. bruk av sløyemaskin om bord i båt, startet opp som et FHF-prosjekt i januar 2012 og vil være avsluttet i februar/mars