Nyheter

Ny rapport om innledende studier av fiskemelke mht. helsemarkører

Det er kjent at fiskemelke på bakgrunn av sitt innhold av bl.a. DNA (nukleotider) kan ha helse-messige effekter, særlig for å bedre immunforsvar hos mennesker (og dyr). Tidligere ble melke hermetisert og benyttet av gruvearbeidere i England som er svært utsatt pga. sine arbeidsforhold. Fiskemelke har også vært solgt i form av kapsulerte helsekostprodukter (bl.a. Bjørge Ocean, Shine og Biosan). Imidlertid er ikke fiskemelke vitenskapelig undersøkt. Nukleotider har derimot vært undersøkt i en rekke studier på dyr og mennesker og man har funnet ut at disse spiller en vesentlig rolle ved mange fysiologiske funksjoner, og gir gunstige gastrointestinale og immunologiske effekter. Fiskemelke utgjør en vesentlig andel av biråstoff fra torsk og sild under de store sesongfiskeriene. Fiskemelke fra disse artene brukes som råstoff til produksjon av DNA pulver. Fiskemelke har også et høyt innhold av omega-3 fettsyrer.

Med finansiering fra RUBIN har Nifes gjennomført en innledende vitenskapelig studie av melke i forhold til immunstimulerende effekter og inflammasjon. Spørsmålet er om fiskemelke som helhet kan ha en gunstigere effekt enn nukleotider og omega-3 fettsyrer alene. En har sammenlignet melke fra sild og torsk med rent DNA fra torsk og sild, EPA og DHA i samme forhold som man finner i fiskemelke, samt RNA fra bakegjær.
Studien viser at fiskemelke påvirker helsemarkører (gener og proteiner) i immun-cellekulturer hos mennesker, og at melke har en gunstigere effekt enn nukleotider og EPA og DHA alene.
Det er første gang det ved hjelp av vitenskapelige metoder er påvist at fiskemelke har en effekt på humane helsemarkører, in vitro. Kan man i tillegg påvise effekter in vivo, vil fiskemelke på grunn av sitt innhold utover nukleotider og marine fettsyrer, øke sitt potensiale som en naturlig sunn råvare, og dermed sin kommersielle verdi. Fiskemelke vil være en helsefremmende marin ?shot?.