Nyheter

Ny rapport om utnyttelse av restråstoff ved Nordvågen AS med utprøving av sløyemaskin

Nordvågen AS ved Honningsvåg vurderer mulighetene for etablering av en helhetlig prosesslinje for utnyttelse restråstoff basert på mottak av rundfisk og sløying/sortering ved anlegget. For å få en rasjonell prosess ønsket bedriften å få testet ut en ny sløyemaskin som er utviklet av SeaSide med tanke på skånsom behandling av fisk og restråstoff. Denne maskinen er tidligere testet ut på oppdrettstorsk med godt resultat (RUBIN-rapport 195).

img 0746

På denne bakgrunn har Langøy Consult har ledet et prosjekt i tilknytning til bedriften for å vurdere om sløyemaskinen kan fungere effektivt sammen med produksjonslinje for sortering av restråstoffet og produksjonen forøvrig. En har undersøkt effektivitet og utbytte ved sløying/sortering og kvalitet av sortert restråstoff i forhold til manuell sløying. En har testet torsk og hyse, og konsentrert seg om lever og mager siden det i forsøksperioden ikke har vært aktuelt med gyteprodukter (rogn og melke). Også økonomien er vurdert.

Sammenlignet med manuell sløying var sløyemaskinen 50 og 30 % mer effektiv for hhv. hyse og torsk. Effektivitetsøkningen på torsken kan økes til 50 % med litt endret bløgging i forhold til dagens rutiner. Kapasiteten kan økes ytterligere dersom logistikk og tilførsel av fisk inn til sløyemaskinen tilrettelegges bedre. Maskinen var skånsom mot både mot fisk og restråstoff og snittet i buken var av bra kvalitet. Utbytte av både lever og mager av torsk var ganske likt med manuell sløying, men leverutbytte var 40% lavere for hyse. Leveren fra begge fiskeslagene kan brukes til høykvalitets olje mens torske magene kan gå til konsum.

Prisen på sløyemaskinen vil ligge rundt 375 000 kroner. Med tanke på økt effektivitet i sløyeprosessen, og en bruttofortjeneste av restråstoff ved Nordvågen på opp mot 2 mill kroner pr. år, anses anskaffelse av sløyemaskinen for å være en god investering som gir god forretningsmessig avkastning.