Nyheter

Karakterisering av biprodukter til konsum

RUBIN har avsluttet et prosjekt for å undersøke regionale og årstidsmessige variasjoner av størrelse og kvalitet av biproduktene. Dette er viktige faktorer i forbindelse med en økt satsing på biprodukter til konsum. Resultatene viste betydelige forskjeller i størrelse og kvalitet på fisk/biprodukter i forhold til årstid, sted og typer fiskeri. Fisk fra den konvensjonelle flåten i Lofoten, Vesterålen og Senja hadde i stor grad stor størrelse (>2,5 kg) og dermed forholdsvis stor størrelse på biproduktene, mens trålfanget fisk overveiende var av små/middels størrelse. Både trålfanget fisk og fisk fra kystflåten i Båtsfjord er av små/middels størrelse.

Det var klare kvalitetsmessige forskjeller på mager i forhold til om fisken var åteholdig (sildesesong/loddesesong). Åteholdig fisk gir dårlig konsumkvalitet. Lever har jevnt over god kvalitet hele året dersom den tas hånd om straks etter sløying, mens rogn og melke får redusert kvalitet like før gyting.

Prosjektleder har vært Geir Johnsen, og resultatene foreligger i RUBIN-rapport 4203/100.