Nyheter

Kvalitet av fisk og biprodukter ved ilandføring av rundfisk

I kjølvannet av ?Aksjon ilandføring av rundfisk fra kystflåten? er det gjennomført et prosjekt ved Fiskeriforskning for å undersøke kvaliteten av fisk og biprodukter ved ulik tid fra fangst til sløying. Dette for å sammenligne med kvalitet når fisken sløyes ombord. En har sett på torsk, sei og hyse på steder som Båtsfjord, Troms og Lofoten, og til ulike tider på året.

Prosjektet er avsluttet og resultatene foreligger i RUBIN-rapport 4202/99.

Hovedkonklusjonene er:

- Gytemoden vinterskrei og åtefri linetorsk utenfor Båtsfjord får ikke redusert kvalitet av betydning ved sløying etter minst 2 døgn når fisken er kjølelagret i isvann. Når det gjelder åtesprengt torsk (?sildetorsk? eller ?loddetorsk?) reduseres kvaliteten påpass raskt at sløying bør foretas innen 12 timer.
- For biproduktenes del er kvaliteten på lever, gonader og mage/tarm bedre inntil 48 timer etter fangst ved uttak fra usløyd fisk, sammenlignet med kontrollprøver som hadde ligget kjølt i poser på is etter sløying innen 12 timer. Lever som fikk ligge intakt i buken på usløyd fisk var mindre harsk enn tilsvarende prøver lagret separat på is etter to døgn.
- Sei med mye åte (sild) hadde redusert kvalitet allerede ved sløying innen 12 timer, mens sei tatt i Båtsfjord på høsten med lite åte først fikk redusert kvalitet ved sløying etter 24 timer.
- Innen 24 timers lagring var biproduktene fra sei av bedre kvalitet ved oppbevaring inni fisken når denne hadde lite åte, enn lagring separat når fisken ble sløyd innen 12 timer (kontrollprøver). Etter 48 timer var imidlertid kontrollprøvene bedre, men i begge tilfeller kvaliteten klart redusert. ?Sildeseien? hadde dårlig kvalitet av biproduktene allerede før 12 timer.
- I det eneste forsøket som ble utført på hyse var kvaliteten dårligere ved sløying etter 24 timer. Lever og mage/tarm fra linefanget usløyd hyse (Båtsfjord) i september hadde relativt god kvalitet ved alle sløyetidspunktene. Det var lite forskjell på lever fra usløyd fisk og kontrollen. Mage/tarm fraksjonen fra usløyd fisk var bedre enn kontrollprøvene.