Nyheter

Økt omsetning av konsumprodukter

Konsummarkedet kan gi en betydelig økt verdiskaping av biprodukter innenfor en relativt kort tidshorisont. Brutto verdiskaping i dag ligger på nesten 400 mill. kroner, og når man vet at hoveddelen av volumene av innmat og hoder går til fôr, eller blir kastet på sjøen, betyr det at inntektspotensialet innenfor konsum­sektoren er betydelig.

RUBIN har derfor startet et prosjekt som har som mål å øke omsetningen av biprodukter fra hvitfisk og laks til konsum, både til eksport og innenlands. En slik anvendelse vil være forholdsvis lite teknologikrevende, og vi tror det er mulig å oppnå resultater på relativt kort tid. Imidlertid vil konsummarkedet stille strenge krav til kvalitet, og sortering og konservering av biproduktene der de oppstår, enten i båten eller i fiskeindustrien, vil være nødvendig.

Prosjektet finansieres av RUBIN, Norges Råfisklag, Eksportutvalget for Fisk og SND. Prosjektleder er Svein Nybø, og det er aktiv deltakelse fra aktører i fiskerinæringen (industri og redere). Det produseres prøveprodukter som skal presenteres for markeder i Asia og andre steder. Eksportutvalget for Fisk vil delta aktivt i arbeidet ute i disse markedene. Prosjektet vil avdekke behov og muligheter for dannelse av felles regionale salgsselskaper for å stå sterkere i forhold til salg og markedsføring.