Nyheter

Ny rapport om muligheter for sortering av biråstoff fra hvitfiskindustrien på Røst og Værøy

For å dekke den økende etterspørselen etter sortert restråstoff til konsum i Asia, og for å få lønnsom utnyttelse av de store volumene med biråstoff fra hvitfisk som idag går på havet, trengs det flere sorteringsanlegg langs kysten. Røst og Værøy er to fiskeristeder som peker seg ut med mye råstoff fra torskefiskeriene. Vesterålen Fiskeripark har gjennomført en utredning om mulighetene for etablering av sentralt sorteringsanlegg på disse stedene etter mønster fra SeaPro på Myre. Dette er fase 1 i et prosjekt som, forutsatt positive resultater, er tenkt videreført gjennom realisering av anlegg og oppfølging av produksjon med registrering av produkter, priser, kvalitet, etc. (fase 2).

Utredningen omfatter nødvendige forundersøkelser på Røst og Værøy og en forretningsplan for Røst. Det er gjort beregninger og anslag over råstoff- og produktvolumer, priser, investeringer og lønnsomhet, samt utredning av organisering, lokalisering, kunder og av logistikk. Rapporten konkluderer med at det ut fra råstoffvolumer og produktkalkyler ligger godt til rette for etablering av anlegg på Røst og at anlegget bør inngå som en del av Røst Trandamperi. På Værøy er foreløpig mengden fisk som landes usløyd for lite til at det i første omgang vil være aktuelt å bygge sorteringsanlegg.
Det er på Røst besluttet å etablere et produksjonsanlegg i tilknytning til trandamperiet, og som vil bli gjennomført i to faser. I første fase omfatter dette produksjonsanlegg for fiskeensilasje, mens fase to innebærer anlegg for sortering av ulike fraksjoner til konsum.