Nyheter

Undersøkelse av biråstoff fra laks og ørret til konsumanvendelse

RUBIN har undersøkt graden av utnyttelse av biråstoff til konsum fra lakse- og ørretoppdrett for 2010. Fem oppdrettsselskaper er intervjuet. Disse bedriftene representerer drøyt 520 000 tonn laks i rundvekt (50% av total norsk produksjon), hvorav noe over 140 000 er filetert (ca. 70% av den samlede norske filet¬produk¬sjonen). Biråstoff fra filetproduksjon, som hoder, rygger, buklist og avskjær (cuts) utgjorde over 50 000 tonn, hvorav ca. 11 000 tonn gikk til konsumanvendelse, mest buklist (5 000 tonn), men også en del cuts (3 900 tonn) og rygger (1 800 tonn). Mye går inn i det Øst-Europeiske markedet. Den totalt omsetningsverdien er estimert til 145-170 mill NOK. Forutsatt at de resterende oppdrettsbedriftene i Norge følger samme mønster vil total omsetningsverdi (brutto verdiskaping) ligge på 210-240 mill. NOK. Til sammenligning er total verdiskaping av biråstoff fra denne sektoren ca. 630 mill NOK, som også dekker ensilasjeprodukter og spesialingredienser.