Nyheter

Ny rapport om inaktivering av IPN-virus vha uorganisk syre og base

Prosjektets mål var å finne en enkel, rimelig og sikker metode for behandling av kategori 2 bi-produkter fra fisk uten varmebehandling. En tenker på lokal håndtering av kategori 2 før det kan gå til biogass, eller lignende.

IPN ble valgt som indikatororganisme fordi den ble ansett å være den mest hardføre blant fiskepatogene mikroorganismer. Salmonella og Clostridium perfringens ble inkludert i studien for også å kunne vurdere om metoden var egnet for behandling av kategori 3 materiale beregnet til fôr.

IPNV ble inaktivert (> 4 LOG10 reduksjoner) ved pH under 1,5 eller over 11,5. Avhengig av bi-produktenes sammensetning tilsvarer dette dosering av 1,0-1,8 % HCl eller 0,9-2,0 % KOH.

Salmonella ble inaktivert ved pH mellom 3,0 og 4,0 eller over 11,0. Dette tilsvarer dosering av mindre enn 1,0 % HCl, eller, avhengig av materialets sammensetning, 0,7-1,7 % KOH. Salmonella inaktiveres derfor ved de betingelser som kreves for å kontrollere IPNV.

HCl behandling i 5 timer ved pH 1,0 ga 1 LOG10 reduksjon av C.perfringens sporer. Ingen inaktivering ble oppnådd ved høye pH-verdier, opp til 12,0. Betingelser som var tilstrekkelige til å kontrollere IPNV hadde liten effekt på C.perfringens sporer.

Undersøkelsene viser at nødvendig inaktivering av IPNV i bi-produkter fra fisk kan oppnås ved behandling med både uorganisk syre og base. Effekten av disse behandlingene på prosesser¬barhet og produktegenskaper i forhold til beregnet anvendelse bør undersøkes nærmere.