Nyheter

Ny rapport om muligheter for økt utnyttelse av biråstoff i Finnmark

Mye av biråstoffet fra hvitfisksektoren i Finnmark dumpes på havet. Dette kommer bl.a. av at fisken i stor grad sløyes om bord, også i kystflåten. Økt utnyttelse av biråstoff forutsetter at fisken i større grad landes rund og industrien installerer moderne, effektive sløyelinjer. Videre må det etableres sorteringsanlegg for det biråstoffet som ikke sorteres ut ved sløyingen. Hartmark Consulting og Langøy Consult har gjennomført et innledende prosjekt for å synliggjøre løsninger og potensialer på to utvalgte steder i Finnmark; Båtsfjord og Nordkapp. Opplegget rundt sorteringsanlegg kan gjøres på samme måte som ved SeaPro i Vesterålen med sortering av mager og melke, foruten restrogn og restlever som bedriftene ikke har sortert ut selv. I tillegg kan en sortere hoder til tørking eller ensilering, produsere tunger og kjaker, og dessuten skjære svømmeblærer.

Basert på et råstoffgrunnlag i Båtsfjord på ca. 7500 tonn fersk torsk (prognose 2011) og 70% av dette som rundfisk-landing, er det estimert en realistisk bruttofortjeneste fra sløyebiråstoff på 3,8 mill. NOK. For Nordkapp, med et råstoffgrunnlag på ca. 9000 tonn og samme andel landing som rundfisk, er tallet 4,5 mill NOK. I Båtsfjord anbefales at én av de to aktørene på stedet går i spissen for etablering av sorteringsanlegg gjennom en samarbeidsavtale, mens i Nordkapp bør de fire bedriftene går sammen om etablering av et felles sorteringsanlegg. Hver av bedriftene bør investere i egne sløyeanlegg.

Rapporten kan lastes ned ved linken nedenfor