Nyheter

Ny rapport om kvalitet, holdbarhet og marked for lever fra oppdrettstorsk

Møreforsking har gjennomført et prosjekt for å undersøke kvalitet og holdbarhet av lever fra oppdrettstorsk ved ulike lagringstid mht. lukt, farge, tekstur, oljeavrenning, oksidasjon og fettsyresammensetning.

hermetisk lever

Det er gjennomført to lagringsforsøk ved 0°C for å se kvalitetsutvikling over hhv. 10 og 13 dager i forhold til sensoriske egenskaper og oksidasjonsstatus. Leveren er holdt avskilt fra kjølemediet (is) ved pakking i plasposer. I det ene forsøket var lever hentet fra et slakteri med automatisk sløying. Ved begge forsøkene hadde slakteriet sortert ut misfarget og annen dårlig lever, som kunne utgjøre 40% av levervolumet. Videre er det gjennomført et forsøk med hermetisering av leveren for å klarlegge hvor lenge lever kan lagres før hermetisering.

Resultatene viser at automatisk sløying gir lever med samme kvalitet og holdbarhet som ved manuell sløying. Leveren holder stabil kvalitet i 3-4 dager og akseptabel kvalitet som konsum-produkt i 6 dager. Første tegn på kvalitetsreduksjon er avvikende lukt og mykere tekstur. Dersom leveren skal hermetiseres bør det foregå innen 2 døgn for å få best mulig fyllingsgrad i boksen. Imidlertid er det fortsatt bra kvalitet dersom lagringstiden er 4 dager.

Når et gjelder anvendelse til olje er kvalitet mht. frie fettsyrer tilfredsstillende ved produksjon innen 4 dagers lagring av leveren. Det totale oksidasjonsnivået var akseptabelt ved lagringstid på 7 dager.