Nyheter

Ny rapport om inaktivering av Clostridium sporogenes i fiskebiprodukter

EUs Biproduktforordning krever høytrykkssterilisering av kategori 2 materiale, bl.a. dødfisk fra oppdrett, før det kan anvendes som råstoff til biogassproduksjon eller jordforbedring. Dette kravet er både uproporsjonal i forhold til farer som skal kontrolleres og kostbart.

Næringen har derfor søkt om godkjenning av den eksisterende metoden i Norge for hygienisering av kategori 2 materiale fra fisk i henhold til biproduktforordningen. Dette innebærer ensilering (pH ≤4) med påfølgende varmebehandling ved ≥ 85 °C i ≥ 25 minutter. Det har vært nødvendig å gjennomføre nye forsøk for å få godkjent metoden, noe som er bakgrunnen for dette prosjektet. Det ble i perioden 2009-2010 gjennomført inaktiveringsforsøk med Salmonella (RUBIN-rapport 180) og IPN-virus (RUBIN-rapport 203) og i dette prosjektet er det dokumentert inaktiveringseffekt av den aktuelle metoden på C.perfringens. I hht. EUs Biproduktforordning er det krav til inaktivering av C.perfringens for å få godkjent nye behandlingsmetoder. Prosjektet er gjennomført ved Nofima Ingrediens, og delfinansiert av Hordafôr og Scanbio.

C.sporogenes sporer har erstattet C.perfringens sporer i forsøkene siden forsøksoppsett med sistnevnte ikke lot seg gjennomføre. C.sporogenes er et godt surrogat da den er minst like varmeresistent som C.perfringens.

Gjennomsnittlig D-verdi for varmebehandling av C.sporogenes sporer ved 85 ºC i finmalt fiskemasse ved pH 7,0 var 580 minutter. Surgjøring av fiskemassen med maursyre til pH 4,0 hadde ingen inaktiveringseffekt i seg selv, men varmebehandling ved 85 ºC i nærvær av samme syrekonsentrasjon resulterte i en markert redusert D-verdi; 8,9 minutter.

Total inaktiveringseffekt av C.sporogenes sporer gjennom prosesseringsmetoden var minst 3 Log-10 reduksjoner. Dette betyr at reduksjon av C.perfringens sporer også vil overstige 3 Log-10 reduksjoner, noe som vurderes som tilfredsstillende tatt i betraktning den lave forekomst av C.perfringens sporer i fiskeensilasje