Nyheter

Ny rapport om kvalitetsoptimalisering av fisk og biråstoff ved landing av rundfisk

Ilandføring av rundfisk og sløying på land gir muligheter for økt sortering og utnyttelse av biråstoff. Dette kan skje gjennom bruk av moderne og rasjonelle sløyelinjer, som i dag er etablert ved flere av fiskebrukene langs kysten. Enkelte av disse kjøper fisken rund, noe som skaper behov for økt fleksibilitet når det gjelder tid fra fangst til sløying. Optimal håndtering om bord mht. bløgging og kjøling er imidlertid helt avgjørende for å beholde kvalitet på fisk og biråstoff etter at fisken er sløyd.

nordkyn seafood as 010

I samarbeid med Norkyn Seafood i Mehamn har Nofima Marin gjennomført forsøk med torsk, sei og hyse for å kunne anbefale hvor lenge fisken kan lagres usløyd før dette i uakseptabel grad reduserer kvaliteten av fisk og biråstoff avhengig av fangstbehandling og kjøleregime om bord og på land.

Lagringstemperaturen fra fangst til sløying er den faktoren som har størst betydning for hvor lenge fisken kan lagres usløyd uten kvalitetsreduksjon på fisk og biråstoff. Dette var mest åpenbart for torsk. Bløgget og utblødd torsk kunne lagres usløyd inntil 27 timer etter fangst før uakseptabel kvalitet dersom fisken ble lagret i is-slyrry (< +1 grader C). I de dårligste temperaturregimene var lagringstiden redusert til maks. 20 timer.

Hyse egner seg ikke like godt som torsk til lagring usløyd. Grensen for akseptabel kvalitet var passert med god margin før 30 timer etter fangst, særlig mht. misfarging og avvikende lukt. Det var mindre forskjell mellom ulike kjølemetoder enn for torsk.

For sei ble det kun gjort forsøk med åtesprengt fisk. Så tidlig som 12-15 timer etter fangst ble det funnet fisker med alvorlig buktæring. Også her var det forskjell mellom de ulike kjøleregimene, men ikke så utpreget som for torsk. Det er ingen grunn til å tro at årefri sei skulle holde seg dårligere enn den torsken som var inkludert i forsøkene.