Nyheter

Gjennomgang av RUBIN

Fiskeri- og kystdepartementet har tatt initiativ til en gjennomgang av RUBIN, noe styret i RUBIN lenge har ønsket. Departementet har engasjert SINTEF MRB for å gjennomføre dette arbeidet, og skriver forøvrig:

"Stiftelsen RUBIN ble opprettet i 1992 for å arbeide for økt og mer lønnsom utnyttelse av marine biprodukter fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Det har gått mange år og mye har skjedd i næringene, på forskningssiden og i virkemiddelapparatet. Fiskeri- og kystdepartementet mener det nå er naturlig med en gjennomgang av RUBIN for å vurdere stiftelsens arbeid. Hva har de lykkes med, har RUBIN nådd sine målsetninger, har deres strategi vært effektiv, hvordan vurderes RUBINs rolle, hvordan har rammebetingelsene vært? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst i gjennomgangen. SINTEF MRB er blitt tildelt oppdraget som skal utføres denne høsten. SINTEF MRB vil blant annet henvende seg til ulike brukere og virkemiddelapparatet for å få innspill til sitt arbeid. Internasjonale perspektiver blir også trukket inn. SINTEF MRB skal utarbeide en rapport som vil utgjøre et innspill til det videre arbeid med utnyttelse av marine biprodukter i fremtiden. ?