Nyheter

Ny rapport fra forprosjekt om etablering av biogassproduksjon fra kategori 2 materiale fra fiskeoppdrett

Kategori 2 biprodukt (dødfisk) fra norsk lakseoppdrett representerer et nasjonalt problem. I 2009 omfattet dette rundt 50.000 tonn, og det ventes å øke videre med 5-10% årlig. Dette materialet, som kan inneholde sykdomsinfisert fisk, kan ikke anvendes til dyrefôr og må varmebehandles og nedbrytes.

I samarbeid med NSL etablerte firmaet Biokraft AS i 2009 prosjektet Biokraft Marin. Dette prosjektet søker å etablere en verdiskapende og miljøvennlig oppgradering av kategori 2 materiale til nyttbar energi i form av biogass (metan) og olje. Denne rapporten presenterer resultatene av et forprosjekt mot dette målet. Forprosjektet har vært finansiert av Biokraft AS, RUBIN, Marine Harvest ASA og Lerøy Seafood Group ASA.

Rapporten beskriver råstoffsituasjon, logistikk/beredskap, lokalisering, prosess og økonomi. Minimalisering av mulig sykdomsspredning er sentralt, noe som i hht. rapporten forutsetter regional lagring av ensilert dødfisk før videretransport til sentralt biogassanlegg. Et biogassanlegg med kapasitet opptil 50 000 årstonn er forprosjektert. Ved å anta en gradvis økning av mottatt kategori 2 fra 5 000 tonn i 2011 til 30 000 tonn i 2013, osv., kan en investering på 88 mill kroner forventes å være lønnsom med en nåverdi på 43 mill. kroner. Det forutsettes at mesteparten av oljen i materialet separeres ut for bruk som fyringsolje før resten går inn i biogassproduksjon. I forhold til foreslåtte lokaliseringsalternativer er det gode muligheter for utnyttelse av all biogassen.