Nyheter

Ny rapport fra forprosjekt om markeds- og industrimessig utvikling av biråstoff fra kongekrabbe

I Øst-Finnmark oppstår årlig ca. 2 400 tonn biråstoff av kongekrabbe fra produksjonsbedriftene,dvs. skall, restkjøtt og innmat som rogn, gjeller, tarmer, mm. Det er i dag ingen anvendelse av biråstoffet, som i hovedsak blir deponert og utgjør en betydelig kostnad. I tillegg til biråstoffet er det betydelige mengder småkrabbe (under 800 g), som heller ikke har noen anvendelse. Næringen har i dag midlertidig tillatelse til dumping på sjøen, men dette ventes å bli trukket tilbake når det utvikles alternative løsninger.

krabbe

I samarbeid med Berlefisk og Nordvågen, og med med assistanse fra Hartmark Consulting har Berlevåg Kongekrabbe gjennomført et forprosjekt for å vurdere forretningsmessige muligheter for utnyttelse av biråstoff. Foruten markedsforhold har en undersøkt underliggende forhold og forutsetninger knyttet til råvarer, prosess, logistikk og samarbeidsmuligheter.

Hovedkonklusjonen er at biråstoffet vil kunne utnyttes til ingredienser som kitin/kitosan og smaksstoffer til næringsmiddelindustrien. Utnyttelse av småkrabbe og biråstoff fra stor krabbe representerer en mulig verdi på til sammen rundt 36 mill. NOK i industrivaremarkedet. Under visse forutsetninger bør det være mulig å utvikle lønnsom virksomhet for biråstoff, spesielt når en tar hensyn til miljøkostnader. En avgjørende suksessfaktor for å lykkes er at man får til samarbeid og fellesløsninger i næringen. Det arbeides med videre oppfølging av forprosjektet.

Vedlegg

Rapporten