Nyheter

Ny rapport om biråstoff fra torskeoppdrett

Torskeoppdrettsnæringen vokser raskt, noe som betyr at også mengden biråstoff (eller restråstoff) fra denne næringen øker. For å få økonomi innenfor torskeoppdrett er det en forutsetning at det kan skapes verdier av biråstoffet. Forholdene rundt biråstoff fra oppdrett er på mange måter likt med villfisknæringen, men samtidig er det forskjeller som går på sammensetning og kvalitet av enkelte fraksjoner og dessuten på slakteprosessen

oppdrettstorsk

Med finansiering fra RUBIN har Møreforsking utarbeidet en status for utvikling av torskeoppdrett med fokus på utnyttelse av biråstoff. Hvordan utvikler næringen seg, hvordan ser de ulike biråstoffraksjonene og ut på hvilken måte skiller disse seg fra villfisknæringen, hvordan utnyttes biråstoffet, hvilke FoU-oppgaver er gjennomført og hva er resultatene, hvordan er forholdene rundt slaktingen og prosessering av biråstoffraksjonene og hvordan ser markedet ut. Rapporten gir en beskrivelse av dette, samtidig som det pekes på sentrale FoU-utfordringer videre.

Vedlegg

Rapporten