Nyheter

Undersøkelse av kystflåtens sløyemønster

Gjennom et pilotprosjekt om mer effektiv sløying i sjarkflåten har RUBIN fått inntrykk av at mer og mer fisk landes rund, det vil si at en økende andel av sløyingen foregår på landanlegg/fiskemottak. For å kunne prioritere videre aktivitet innenfor biprodukt håndtering ombord i kystflåten, ønsker RUBIN å undersøke sløyemønsteret til ulike flåtegrupper og danne seg et bilde av hvordan fiskerne ser på framtiden. Kommer fisken til å bli sløyd om bord eller på land? Hvordan vil sløyemønsteret kunne påvirke kvaliteten på fisken? Hva vil eventuelt være nødvendig av teknologiutvikling for å støtte opp under den utviklingen som kommer? Undersøkelsen omfatter de som fisker torsk, sei og hyse innen konvensjonell sektor og i hovedsak båter fra 10 til 28 meter. Ca 140 fiskere og 15 mottaksanlegg får i disse dager tilsendt et spørreskjema.