Nyheter

Ny rapport om utnyttelse av biprodukter fra krabbeindustrien

Norsk krabbeindustri mottok 5 233 tonn krabbe i 2004, og volumet er økende de siste årene. Andel biprodukter fra foredling er mer enn 50 % av mottatt kvantum, og industrien har i dag ingen anvendelse for biproduktene.

Det er gjennomført et prosjekt for å kartlegge sammensetning og vurdere mulighetene for industriell utnyttelse av biprodukter fra krabbeproduksjon. Følgende anvendelser er vurdert; jordforbedring, fôr, kitin og smaksekstrakter. Konklusjonener at mest realistisk anvendelse for skall er knusing/tørking, vasket i ulik grad avhengig av marked/kunde, for produksjon av bl.a. torskefôr eller som råstoff i kitinproduksjon og videre til glukosaminproduksjon. For uutnyttet krabbemat kan halvfabrikata i form av hydrolysat for leveranse til smaksekstraktindustri være en interessant markedsmulighet. Det er gjennomført forsøk med produksjon av vasket, tørket skall og videre kitinutvinning, og med enzymatisk hydrolyse av fot/burmat samt brunmat. Produksjon er beskrevet, og prøver presentert for potensielle markedsaktører. Det er også foretatt grove kostnadsberegninger.

For mer detaljer se vedlagte rapport.