Nyheter

Midlertidig fjerning av 12-timersregelen for sløying av fisk

RUBIN har i lang tid arbeidet for å få lempet på kravet om at åtefri fisk må sløyes innen12 timer. Dette fordi landing av rundfisk med tanke på landbasert sløying krever en viss fleksibilitet i forhold til den tiden det kan gå fra fangst til sløying.

Det er derfor svært gledelig at Fiskeri- og Kystdepartementet 20. februar 2006 besluttet å å innføre en midlertidig forskrift som fjerner 12-timers regelen for åtefri fisk. Forutsetningen er at sløyingen må skje før buktæring kan påvises. Forskriften gjelder frem til 30. april 2006, og er en prøveordning for å fremskaffe grunnlagsmateriale for å vurdere om endringen eventuelt kan gjøres permanent.

Ilandføring av rundfisk med industriell sløying på land vil etter RUBIN`s syn gi grunnlag for økt utnyttelse av biprodukter. Så lenge dette ikke går ut over kvaliteten av fisken, vil det gi betydelige fordeler for fiskerinæringen. En slik regelendring vil derfor legge forholdene til rette for økt verdiskaping.