Nyheter

Vellykket MARING fagdag - foredragene kan lastes ned her

Bransjeorganisasjonen MARING arrangerte 31 mai en vellykket fagdag på Gardermoen der fokuset var miljøgifter, regelverk og renseteknologi for oljer.

Professor Henrik S. Huitfeldt ved Rikshospitalet og forskningssjef Anne Katrine Haldorsen fra NIFES demonstrerte med sine foredrag hvor komplisert feltet miljøgifter er og hvordan ulike fagmiljøer benytter forskjellige modeller og tolker resultater ulikt. Huitfeldt forsker på sammenheng mellom farlige stoffer i mat og forekomsten av kreft. Han etterlyste en mer nyansert debatt med hensyn til miljøgifter i laks og han er betenkt over det negative fokus som næringen har utvist overfor forskningsresultater som fremkom i Science-artikkelen i fjor.

Pål Erik Jensen fra Mattilsynet gikk gjennom regelverket knyttet til den nye biproduktforordningen og hans konklusjon var at det kan bli tillatt å fôre torsk med biprodukter fra oppdrettet laks og omvendt, selv om det norske regelverket i dag ikke tillater det.

Harald Sveier fra EWOS Innovation snakket om fôrets betydning for biproduktenes sammensetning og anvendbarhet, samt mulighetene fôrindustrien har til å rense fôrmidlene for uønskede stoffer. Hans hovedpoeng er at rensemetodene som fôrindustrien har mulighet for å benytte må være billige og effektive.

Joakim Skovly fra analyseselskapet AnalyCen AS gikk gjennom utfordringer knyttet til det å analysere marint råstoff og viste at man er i ferd med å forbedre en del av metodikken, samtidig som har pekte på vanskelighetene med å analyser på en slik råstoffkilde.

Sigrun Bekkevold fra RUBIN presenterte utvikling i biproduktvarestrømmer, potensialer for ulike biprodukter, samt de siste prosjektnyhetene.

Åge Oterhals fra Fiskeriforskning, avd. Bergen, snakket om metoder for fjerning av miljøgifter i fiskemel og fiskeolje. Hovedmålet med et prosjekt som er i ferd med å avsluttes har vært å utvikle kostnadseffektive metoder for å rense fiskeolje for miljøgifter tilpasset bruk i fôr, samt evaluere alternative metoder for fjerning av miljøgifter i fiskemel. Konklusjonen var at det finnes effektiv teknologi for fjerning av miljøgifter, men utfordringen for industrien er å utnytte denne på en kostnadseffektiv måte og med minst mulig tap av produktkvalitet.

Olav Thorstad fra Pronova Biocare AS presenterte resultater fra et prosjekt der de har utviklet teknologi (molekylærdestillasjon med bruk av ?working fluid?) for fjerning av miljøgifter fra marine oljer. Teknologien er testet ut i forhold til en rekke miljøgifter og viser seg å være kostnadseffektiv. Teknologien er patentert.