Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

Prosjektrapporter

Havflåten

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4305 - OPPSUMMERING AV ERFARINGER VED BRUK AV BAADER SLØYEMASKIN 444 OMBORD I HAVFLÅTEN
145 Oppsummering av erfaringer med bruk av Baader sløyemaskin 444 ombord i havflåten. RUBIN 2006
4304 - KOMPAKTANLEGG FOR ENZYMATISK PROSESSERING AV FERSKE MARINE BIPRODUKTER
123 Kompaktanlegg for ezymatisk prosessering av ferske marine biprodukter Epcon 2005
4303 - KORTTIDSKONSERVERING FERSKFISKTRÅLERE
121 Korttidskonservering av torskehoder og andre biprodukter beregnet for konsum Norway Seafoods Hammerfest,
Hydro Formates, Fiskeriforskning
2004
4302 - SKÅNSOM SLØYEMASKIN FOR HAVFLÅTEN
105 Utvikling og utprøving av skånsom sløyemaskin for ferskfisktrålere. Delrapport Baader og RUBIN 2003
4301 - VIDEREFOREDL. AV ENSILASJE OMBORD I TENOR. DOK. AV KVALITET, PROSESS OG ØKONOMI
91 Videreforedling av ensilasje ombord i Tenor. Dokumentasjon av kvalitet, prosess og økonomi Sætremyr, SINTEF 2000

Oppdrett

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4523 - UTNYTTELSE AV BIRåSTOFF FRA LAKSEINDUSTRIEN TIL KONSUM
208 Utnyttelse av biråstoff fra lakseindustrien til konsum RUBIN 2011
4522 - INAKTAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT C.SPOROGENES
203 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter ved ensilering og varmebehandling. Delprosjekt Clostridium sporogenes sporer. Nofima Ingrediens 2011
4521 - INAKTIVERING AV IPN-VIRUS I FISKEBIPRODUKTER VHA UORGANISK SYRE ELLER BASE
205 Inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter ved behandling med uorganisk syre og base Nofima Ingrediens og Veterinærinstituttet 2011
4520 - INAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT IPN-VIRUS.
199 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt IPN-virus. Nofima og Veterinærinstituttet 2010
4519 - ETABLERING AV BIOGASSPRODUKSJON FOR KATEGORI 2 MATERIALE FRA FISKEOPPDRETT. FORPROSJEKT.
194 Bioenergi fra biprodukt av laks. Produksjon av biogass og olje av kategori 2 biprodukt fra lakseoppdrett. Forprosjekt Biokraft AS og NSL 2010
4518 - FORBRENNINGSFORSØK MED KATEGORI 2 FISKEBIPRODUKTER
183 Forbrenningsforsøk med kategori 2 fiskebiprodukter SINTEF Energiforskning og Scanbio 2009
4517 - INAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT SALMONELLA.
180 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt Salmonella Nofima Ingrediens 2009
4516 - LEVER OG ANNET BIRåSTOFF FRA TORSKEOPPDRETT
190 Biråstoff fra oppdrettstorsk. Kvalitet, holdbarhet og marked for lever. Møreforsking 2011
4515 - EFFEKTIV TRANSPORT AV KJØLT MARING BIRÅSTOFF. FORPROSJEKT.
177 Effektiv transport av kjølt marint biråstoff. Forprosjekt. SINTEF Fiskeri og Havbruk og Thermotank 2009
4514 - LAKSEBLOD SOM INGREDIENS I PETFOOD
188 Lakseblod som ingrediens i petfood. Tørking i pilotskala for bevaring av koaguleringsevne. Vital Marin AS og Core Competence 2010
169 Tørket lakseblod som ingrediens i petfood. Innledende markedsundersøkelse Core Competence 2008
4513 - UTTESTING AV PEREDDIKSYRE SOM ALTERNATIVT KONSERVERINGSMIDDEL I FISKEENSILASJE
165 Pereddiksyre som alternativt konserveringsmiddel i fiskeensilasje Aqua Pharma AS, Hordafôr AS 2009
4512 - INDUSTRIELL UTVIKLING AV PEPTONER BASERT På BIRåSTOFF AV LAKS
170 Industriell utvikling av peptoner fra biråstoff av laks Seagarden ASA 2009
4511 - STATUS FOR UTNYTTELSE AV RESTRåSTOFF FRA TORSKEOPPDRETT
163 Status for utnyttelse av restråstoff fra torskeoppdrett Møreforsking 2008
4510 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV RYGGBEINFARSE AV LAKS
176 Kommersielle produkter av ryggbeinkjøtt fra laks Berggren AS og SINTEF Fiskeri og havbruk 2010
4509 - UTVIKLING AV FôR TIL FANGSTBASERT AKVAKULTUR
157 Utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur Gellyfeed AS 2008
4508 - LAKSEBLOD I NÆRINGSMIDLER. PILOTFORSØK SEPARASJON OG TØRKING.
151 Lakseblod som ingrediens i næringsmidler. Pilotforsøk separasjon og tørking. Vital Marin AS 2008
4508 - LAKSEBLOD I NÆRINGSMIDLER. INNLEDENDE MARKEDSUNDERSØKELSE.
138 Lakseblod i næringsmidler. Innledende markedsundersøkelse. Core Competence AB 2006
4507 - UTNYTTELSE AV FERSKE LAKSERYGGER
131 Utnyttelse av kjøtt fra ryggbein av laks - farse og skrapekjøtt SINTEF Fiskeri og Havbruk 2006
4506 - KONSERVERING AV LAKSEBLOD. METODER OG ØKONOMI.
129 Konservering av lakseblod. Metoder og økonomi. Kjølås Stansekniver og
SINTEF Fiskeri og havbruk
2006
4505 - BIPRODUKTER FRA BLÅSKJELL
110 Biprodukter fra blåskjell KPMG og RUBIN 2003
4503 - KONTINUERLIG ENZYMPROSESSERING AV FERSKE BIPRODUKTER
108 Kontinuerlig enzymprosessering av ferske marine biprodukter Marine Bioproducts AS 2003
4502 - DOKUMENTASJON HYGIENISK KVALITET FOR GELLYFEED TIL LAKS/TORSK
107 Hygieniserende effekt av Gellyfeed-prosessen. Bruk av marint avskjær i fiskefôr. Veterinær-instituttet 2003
4501 - UTVIKLING OG UTPRØVING AV SKÅNSOM SLØYEMASKIN FOR LAKS
95 Utvikling og utprøving av modifisert sløyemaskin for lakseindustrien Baader,
Fjord Seafood,
Vikholmen Bioprosess
2001
4500 - VURDERING AV SMITTERISIKO VED BRUK AV RUBIN-FôR TIL OPPDRETTSFISK
94 Smittehygienisk vurdering av fôr basert på villfanga fisk til oppdrettsfisk Veterinær instituttet 2000

Kystflåten

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4208 - UTVIKLING OG UTTESTING AV SKåNSOM SLØYEMASKIN FOR HVITFISK
195 Utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk. Fase 1 - oppdrettstorsk SeaSide AS 2010
4207 - ILANDFØRING AV RUNDFISK - OPTIMAL BEHANDLING OG LAGRING MED HENSYN TIL KVALITET PÅ FISK OG BI
198 Ilandføring av usløyd torsk, hyse og sei. Optimal behandling og kjøling med hensyn til kvalitet av fisk og biråstoff Nofima Marin 2010
Brosjyre "Anbefalinger ved landing av usløyd torsk, sei og hyse Nofima Marin 2010
4206 - KYSTFLÅTENS SLØYEMØNSTER
160 Kystflåtens sløyemønster. Med fokus på økt utnyttelse av biprodukter, status og framtidsutsikter Stiftelsen RUBIN 2007
4204 - EFFEKTIV SLØYING OG HÅNDTERING AV BIPRODUKTER I KYSTFLÅTEN
154 Effektiv sløying og håndtering av biprodukter om bord i kystflåten. Bygging og utprøving av nye kystfiskefartøy Selfa Arctic AS, K. H. Rørtveit og RUBIN 2007
118 Effektiv sløying og sortering i kystflåten. Erfaringer fra bruk av nytt utstyr i eksisterende båter. John Roger Eriksen,
Nord Norsk Skipskonsult
2004
117 Effektiv sløying og håndtering av biprodukter i den fremtidige kystflåte Selfa Arctic AS 2004
4203 - KARAKTERISERING AV BIPRODUKTER TIL KONSUM
100 Karakterisering av biprodukter til konsum. Steds- og sesongmessige variasjoner. RUBIN / Geir Johnsen 2002
4202 - KVALITET VED ILANDFØRING AV RUNDFISK
99 Kvalitet av fisk og biprodukter ved ilandføring av fisken usløyd Fiskeriforskning 2002
4201 - AKSJON ILANDFØRING AV RUNDFISK FRA KYSTFLÅTEN
96 Aksjon ilandføring av rundfisk fra kystflåten RUBIN 2001

Markedsprosjekter

Publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4658 - KOLLAGEN FRA FISKESKINN
219 Kollagen fra fiskeskinn. Forretningsmuligheter innen næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk. Hartmark Consulting
og Vital Solutions GmbH
2012
4657 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING AV NOV. 2011
210 Internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Oppdatering av november 2011 Hartmark Consulting AS
og Core Competence
2011
4656 - PRODUKTUTVIKLING AV TORSKEMELKE TIL KONSUM
206 Produktutvikling av torskemelke til konsum Binor Products AS 2011
4655 - DOKUMENTASJON AV FISKEMELKE MHT. AKTUELLE HELSEMARKØRER. INNLEDENDE STUDIER.
215 Dokumentasjon av fiskemelke mnt. aktuelle helsemarkører. Innledende studier. NIFES 2012
4654 - PROSESSERING AV MARINT BIRåSTOFF TIL SMAKS- OG LUKTFRIE FISKEPROTEINER. FORPROSJEKT.
204 Utvikling av konkurransedyktig prosessering av marint biråstoff til smaks- og luktfrie fiskeprotein ingredienser. Forprosjekt. Altavida, SINTEF
og Chalmers
2011
4652 - NETTFORUM MARINE PROTEINER TIL HELSE OG ERNÆRING
217 Erfaringer nettforum marine proteiner Altavida Inc. 2011
4650 - FORBEDRET ANALYSEMETODIKK FOR PEPTIDSTøRRELSESFORDELING I MARINE PROTEINHYDROLYSATER
200 Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater Nofima 2011
4649 - SILDEAVSKJÆR SOM RÅSTOFF TIL SPESIALPRODUKTER FOR HELSE OG ERNÆRING. HOVEDPROSJEKT.
216 Sildeavskjær som råstoff til spesialprodukter for helse og ernæring. Hovedprosjekt. EPAX 2012
Statusrapport fra EPAX på bruk av sildeavskjær til spesialprodukter til helse og ernæring. EPAX 2011
Mulig biologisk effekt på langkjedede enumettede fettsyrer (LC-MUFA) Universitetet i Tromsø,
fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi
2010
4647 - SCREENING AV OMEGA-3 OLJER MHT VARIASJON I OKSIDASJONSGRAD, INNHOLD AV OKSIDASJONSPROD. MM.
196 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler. Screening av omega-3 oljer mht. variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprod., m Nofima Marin og
Nofima Mat
2010
4646 - MULIGHETER FOR NORSKE MARINE PROTEINER PÅ DET AMERIKANSKE HELSE- OG ERNÆRINGSMARKEDET
186 Muligheter for marine proteiningredienser i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet Altavida AS 2010
Presentasjon på RUBIN konferansen om muligheter for norske marine proteiner på det amerikanske helse og ernæringsmarkedet Altavada AS 2010
4645 - KVALITETSSTANDARD FOR MARINT PROTEINHYDROLYSAT
Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 1 Neperdo Biomarine AS 2010
Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 2 Neperdo Biomarine AS 2010
4644 - UTNYTTELSE AV ROGN FRA FILETERING AV SILD. FORPROSJEKT.
182 Utnyttelse av rogn fra filetering av NVG-sild SINTEF Fiskeri og
havbruk
2009
4643 - DOKUMENTASJON AV ACE-HEMMERE I MARINE PEPTIDER - VIDEREFØRING. DOCMAR II.
179 Dokumentasjon av blodtrykkssenkende (ACE-hemmende) og antioksidative peptider i marint råstoff. Norges Fiskerihøgskole,
fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi, universitetet i Tromsø
2010
4642 - OMEGA-3 OLJER FRA FERSKT MARINT RÅSTOFF
173 Omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff. En mulig konkurransestrategi for den norske omega-3 industrien Altavida AS og
Nofima
2009
4641 - SILDEOLJE FOR BRUK I SPESIALPRODUKTER TIL HELSE OG ERNæRING. FORPROSJEKT.
172 Sildeolje for bruk i spesialprodukter til helse og ernæring. Forprosjekt. EPAX AS 2009
4640 - DOKUMENTASJON AV LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR. VIDEREFØRING.
178 Laksebein i fôr til torsk. Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr. Nofima Ingrediens 2009
4639 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING.
167 Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser. Oppdatering av oktober 2008. Hartmark Consulting AS
og Core Competence AB
2008
4638 - DOKUMENTASJON AV HELSEGEVINST VED BRUK AV PROTEINHYDROLYSAT AV LAKS.
207 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Effekt av FPH på blodsukkernivå i rotter. NIFES 2011
193 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Reduksjon av fedme med FPH og komponenter som FPH inneholder mye av. NIFES 2010
155 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Fedmeutvikling, stress og metabolismeveier. NIFES 2008
4637 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV BIRåSTOFF AV KRABBE
174 Kommersielle produkter av biråstoff av krabbe Rørvik Fisk og
SINTEF Fiskeri og
havbruk
2009
4636 - SPESIALKITOSAN I NÆRINGSMIDLER
158 Spesialkitosaner som ingrediens i næringsmidler. Uttesting av nytt gelsystem. Advanced
Biopolymers AS
2008
4635 - KARDIOVASKULÆRE EFFEKTER AV SPESIALKITOSAN
149 Dokumentasjon av kardiovaskulære effekter av spesialkitosan Advanced
Biopolymers AS
2007
4633 - MONOGRAFI AV TRAN FRA OPPDRETTSTORSK
153 EU-monografi av tran fra lever av oppdrettstorsk Neperdo Biomarine 2008
4632 - KRABBEMEL I TORSKEFôR
143 Biprodukter fra taskekrabbe som fôringrediens til torsk. Forprosjektering av krabbemelproduksjon. Fiskeriforskning og
Biomar
2006
4631 - PILOTPROSESS SPESIALKITOSAN
162 Pilotprosess-¨- fremstilling av spesialkvalitet kitosan basert på rekeskall Advanced
Biopolymers AS
2008
4630 - LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR
136 Laksebein som ingrediens i fôr til torsk Fiskeriforskning,
avd. Bergen
2006
4629 - RÅVAREKILDER FOR OMEGA 3 OLJER
144 Råvarekilder for omega 3 oljer. Potensialer, ernæring/helse, bærekraftighet og miljøstatus. Sammenligning norske og utenlandske kilder. TINE BA 2007
4628 - KOSTEFFEKTIV FJERNING AV MILJØGIFTER FRA FISKEOLJER   
141 Kosteffektiv fjerning av miljøgifter fra fiskeoljer Due Miljø AS  2007
4625 - DOKUMENTASJON AV FERSK LAKSEOLJE TIL HUND OG GRIS
168 Dokumentasjon av fersk lakseolje til purke i dieperiode. Effekt på mordyrs produktivitet og vekst hos grisunger. Marine Harvest
Ingredients
2008
139 Dokumentasjon av fersk lakseolje til hund og smågris. Marine Harvest
Ingredients
2006
4623 - MARKED SVØMMEBLÆRER
133 Tørking og eksport av norske svømmeblærer til Asia Sea Snack Norway 2006
4618 - ORGANISERING KONSUMPRODUKTER
119 Marine biprodukter til konsum. Koordinering og organisering. Svein Nybø Consulting 2004
4617 - METODE FOR BESTEMMELSE AV PEPTIDSTøRRELSE I FISKEHYDROLYSAT, ENSILASJE OG GELATIN
115 Metode for bestemmelse av peptidstørrelse i fiskehydrolysat, ensilasje og gelatin Fiskeriforskning 2004
4615 - DOKUMENTASJON AV HELSEEFFEKTER FRA MARINT RÅSTOFF I JAPAN
116 Dokumentasjon av helseeffekter fra marint råstoff i Japan TINE BA 2004
4613 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE AV MARINE INGREDIENSER
111 Internasjonal markeds- og industrianalyse av marine ingredienser Core Competence og Hartmark 2003
4609 - MARKEDSANALYSE AV FISKEGELATIN
106 Markedsanalyse av fiskegelatin FMC Biolpolymer/Kline 2002
4608 - DOKUMENTASJON AV HELSEMESSIGE OG FUNKSJONELLE EGENSKAPER AV MARINE INGREDIENSER
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Peptid NIFES 2007
Populærvitenskapelig hefte med resultater fra DOCMAR NIFES 2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Marine oljer Fiskeriforskning 2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Kalsium NIFES og Universitetet
i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap
2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Taurin og ACE-hemmere. Norges Fiskerihøgskole 2007
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Fosfolipider og nukleotider NIFES 2007
4607 - UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER TIL KONSUM
113 Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum Svein Nybø
Consulting
2004
4606 - ETABL AV SAMARB.PROSJ M/INTERNASJ MARKEDSAKT FOR UTVIKL NORSK BIOMARIN INGREDIENSIND.
Referat og innlegg bransjemøte 2003
Agenda bransjemøte 2003
4604 - UTPRØVING AV LAKSEENSILASJE I KINA
101 Utprøving av lakseensilasje-konsentrat i Kina Hordafôr/Norsk
Hydro
2002
4603 - INNBLANDING AV RÅENSILASJE I SPESIALKVALITETER FISKEMEL
97 Råensilasje i produksjon av spesialkvalitet fiskemel SSF/Norsildmel 2001
4602 - SYNLIGGJØRING AV FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER FOR MARINE BIPRODUKTER
87 Industriell utvikling av marine biprodukter. Synliggjøring av forretningsmessige muligheter. Hartmark AS 2000
4601 - PLANLEGGING OG ARRANGEMENT AV WORK-SHOP
84 Oppsummering av work-shop. Marine biprodukter ? markedsmessige og industrielle perspektiver. Hartmark AS 1999

Generelle Prosjekter

publ.nrPublikasjonsnavnUtført avÅr
4017 - RUBIN-KONFERANSEN
Program, foredrag og deltakerlister RUBIN-konferansen 2007 RUBIN
4016 - RUBIN-BOK
RUBIN-boka. Marine biprodukter. Råvarer med muligheter RUBIN 2007
4014 - POTENSIALSER
126 Potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter RUBIN 2005
4013 - BIPRODUKTER FRA KRABBEPRODUKSJON
120 Biprodukter fra krabbeproduksjon KPMG 2004
4012 - RUBIN-KONFERANSEN 2004
4009 - VERDISKAPINGSANALYSE BIPRODUKTER
208 Konsumprodukter fra biråstoff ved slakting og videreforedling av laks og ørret RUBIN 2011
104 Verdiskapingsanalyse 2010 RUBIN 2011
104 Verdiskapingsanalyse 2001 (sammendrag) KPMG 2002
4008 - PLANSJE TOTAL UTNYTTELSE AV FISK
Plakaten-Slik kan vi utnytte HELE FISKEN Sture Lian Olsen,
Merete Lien,
RUBIN
2002
4007 - OFFENTLIGE REGELVERK
90 Gjennomgang av offentlig regelverk om biprodukter KPMG 2000
4006 - NORDISK KONFERANSE OM VERDISKAPN. AV BIPRODUKTER
4005 - LÆREBOK
92 Lærebok i utnyttelse av bioprodukter (Fra utkast til inntekt) RUBIN /
Sture Lian Olsen
2000
4003 - VARESTRØMANALYSE
89 Varestrømanalyse 2011 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) RUBIN 2012
Varestrømanalyse 2010 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) RUBIN 2011
89 Varestrømanalyse 2009 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) RUBIN 2010
89 Varestrømanalyse 2008 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) RUBIN 2009
89 Varestrømanalyse 2007 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) RUBIN 2008
89 Varestrømanalyse 2006 (Biprodukter fra fisk og skalldyr) RUBIN 2007
89 Varestrømanalyse 2005 (Biprodukter fra fisk og skalldyr) RUBIN 2006
89 Varestrømanalyse 2004 (Biprodukter fra fisk og reker) RUBIN 2005
89 Varestrømanalyse 2003 (Biprodukter fra fiske og reker) RUBIN 2004
89 Varestrømanalyse 2002 (Biprodukter fra fisk og reker) RUBIN 2003
89 Varestrømanalyse 2001 (Biprodukter fra fisk og reker) RUBIN 2002
89 Varestrømanalyse 2000 (Biprodukter fra fisk og reker) RUBIN 2001
89 Varestrømanalyse 1999 (Biprodukter fra fisk og reker) RUBIN 2000

Flere artikler …

  1. Fiskeindustri