PARTERING OG KOMMERSIELL UTNYTTELSE AV FISKEHODER  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 415 1995 

FINANSIERING

 Rubin  200.000,-
 Andre  150.000,-
 Totalt budsjett  350.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 415/62 (70 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Til sammen oppstår det ca. 66.000 tonn torskehoder hvert år i norske fiskerier, dvs. på norske båter og i landindustrien. Den havgående flåten står for rundt 30.000 tonn, hvorav mesteparten dumpes. Det ble satt i gang et prosjekt ved Møreforsking for, i samarbeid med maskin-konstruktøren, å skaffe tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å vurdere lønnsomheten ved produksjon av konsumprodukter av torske- og steinbithoder ombord i norske linefartøy.

Gjennomføring

Island har lang erfaring med produksjon av saltede torskehodeprodukter for eksport til Spania og Portugal. En har for denne eksporten undersøkt de senere års mengder/priser.

Det er produsert vareprøver med to islandske maskiner (HKG 1919A og HKG 1919B); som hhv. kløver hodene og skjærer ut kinn og tunge. Innledende markedsundersøkelser er gjort hos norske restauranter, og hos aktuelle kjøpere i Taiwan, Portugal og Spania. Videre er det utført lønnsomhetsberegninger for produksjon av hodeprodukter ombord.

Status og konklusjoner

Prosjektet ble rapportert i februar 1997. Markedstestingen viste at norske restauranter primært ønsker leveranse av ferske torske- og steinbitkinn, mens det taiwanske markedet vil ha frosne kinnprodukter pakket i mindre forbrukerpakninger. Portugal og Spania er de største etablerte markedene for hhv. saltede kløvde hoder pakket på paller og saltede tunger i plasttønner.

Beregninger viste at det ombord i et linefartøy vil være mest lønnsomt å produsere frosne kinn og tunger. For en slik båt vil årlig dekningsbidrag ligge på kr. 105.000,-, forutsatt pris på hhv. 24 og 34 kr/kg for kinn og tunger. Den aktuelle hodeparteringsmaskinen koster ca.kr. 400.000,-.

Det er satt i gang nye markedsprosjekter for torskekinn, bl.a. mer inngående markedstesting blant norske restauranter (prosjekt 317), samt markedsundersøkelser i Taiwan i samarbeid med norsk fiskeeksportør (under ordningen med "Tilskudd til utviklingstiltak i fiskerinæringen"). Videre er det i gang utprøving av nye typer maskiner for skjæring av torskekinn (prosjekt 420).

ANSVARLIG UTFØRENDE

Møreforskning
Postboks 5075
6021 Ålesund

Kontaktpersoner : Margareth Kjerstad og Per Stoknes

SAMARBEIDSPARTNERE

Jon Arnar Palmason
(Maskinkonstruktør)