UTNYTTELSE AV MATAVFALL
Status, flaskehalser og utviklingsmuligheter
 


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 603 1993 

FINANSIERING

 Rubin  20.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  20.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 603/22 (19 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Matavfall fra storkjøkken (hoteller, restauranter, sykehus, mm) utgjør ca. 60.000 tonn/år, og representerer et stort miljøproblem ved avfallsplassene. Bare rundt 15% utnyttes idag, i hovedsak til fôr. Prosjektet har hatt som hensikt å gi RUBIN grunnlag for å vurdere i hvilken grad man skal engasjere seg for å øke denne utnyttelsesgraden. I den forbindelse ble Veritas engasjert til å foreta en kartlegging av eksisterende ordninger, flaskehalser og utviklingsmuligheter på dette området.

Gjennomføring

Man har man har kartlagt eksisterende ordninger mht. mengder, type behandling, organisering og anvendelse. I hovedsak dreier dette seg om sterilisering ute hos griseprodusent, som foruten å bruke dette i egen besetning, distribuerer våtfôret til andre griseprodusenter. Til en viss grad er ordningene beskrevet mht. sted/fylke.

Videre har man søkt å identifisere flaskehalser for økt utnyttelse, både de som gjelder generelt for hele landet, og de som er lokalt betinget. Kostnader og priser er typiske nasjonale flaskehalser, det samme gjelder regelverket basert på fôrvarelovgivningen, samt produktkvalitet. Lokale forhold kan være innføring av kommunale forskrifter for å pålegge avfallsprodusent å dekke nettokostnadene, og dessuten avfallsmengder og husdyrhold (avtaksmuligheter).

Det pekes tilslutt på utviklingsmuligheter, der man i den nærmeste framtid sannsynligvis vil se flere sentraliserte behandlingsanlegg basert på salg av våtfôr. I et lengre perspektiv vil tørking av matavfallet ved kilden, for å få ned kostnadene, kunne være en interessant mulighet. Dersom netto-kostnadene ved utnyttelse som matavfall blir for høye (reduksjon i kraftfôrprisen) vil muligens biologisk nedbrytning (kompostering) være konkurransedyktig.

Status

Prosjektet er avsluttet og rapportert pr. desember 1993.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Det Norske Veritas Industri Norge AS
P.b.3765, Granåslia
7002 Trondheim

Kontaktperson: Harald Sollie (tidl.)