LUKTFJERNING VED VÅTKOMPOSTERING AV FISKEENSILASJE  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 503 1993 

FINANSIERING

 Rubin  40.000,-
 Andre (Val L.s.)  25.000,-
 Totalt budsjett  65.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 503/52 (17 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Val Landbruksskole har utviklet en våtkomposteringsmetode for ensi-lert dødfisk fra fiske-oppdrett sammen med husdyrgjødsel. Et av problemene ved denne prosessen har vært vond lukt. Luktproblemene har vært så store at komposteringen i perioder har måttet stanse. Basert på et delvis utviklet system gikk RUBIN inn med støtte til et lukt-fjerningsprosjekt. Målet var å få utviklet standardutstyr, som på en forholdsvis rimelig måte kan anskaffes av gårdbrukere og andre som driver våtkompostering av fiskeavfall.

Gjennomføring

Luktfjerningssystemet er en kombinasjon av en egenutviklet gasskondensator, biofilter og dusjing av avgassen. Det er gjort en rekke forbedringer og utbygginger i forsøksperioden. Avgassen er analysert mht. ammoniakk før og etter luktfjerning og det er gjort systematiske vurderinger av lukt.

Status og konklusjoner

Prosjektet ble rapportert i august 1995. Rapporten gir en teknisk, driftsmessig og økonomisk beskrivelse av anlegget. Man oppnådde gjennom prosjektet betydelige for-bedringer på lukt-siden, uten at komposteringsprosessen ble helt luktfri. Til det var det behov for noe utbedring og justering av system og utstyr.

Prisen på selve utstyret ble stipulert til å ligge på under 20.000 kroner.

I etterkant av prosjektet er luktfjerningsprosessen optimalisert slik at man nå karakteriserer luktforholdene som tilfredsstillende. Det arbeides med å få utstyret kommersialisert slik at det blir tilgjengelig for andre.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Val Landbruksskole
7953 Strand i Namdalen

Kontaktperson: Helge Kringstad