GJØDSEL AV PROBLEMAVFALL FRA FISKEOPPDRETT  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 501 1991-94 og 97 

FINANSIERING

 Rubin  1.315.000,-
 Andre (TF)  1.705.000,-
 Totalt budsjett  3.020.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 501/48 (38 s.), 501/67 (26 s.)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Kadaverøst avfall (dødfisk) fra fiskeoppdrett er uegnet som fôr, men kan komposteres og brukes som jordforbedringsmiddel forutsatt at komposten er medisinfri og tilfredsstiller myndighetenes krav til hygiene. Det har vært behov for å vite mer om prosesser og produktegenskapene. Målet med prosjektet, er å avklare følgende forhold omkring tørr- og våtkompostering:

  • Komposteringsprosessens evne til hygienisering av smittefarlige organismer
  • Kompostens egenskaper som plantenæringsstoff (veksthus/frilandsforsøk)
  • Nedbryting av evt. rester av antibiotika i avfallet med selekterte organismer (metodeutvikling)

Organisering

Planteforsk Tjøtta (tidl. Tjøtta Forskningsstasjon) har vært prosjektansvarlig, og har samarbeidet med Institutt for biotekno-logiske fag ved Norges Landbrukshøgskole mht. selek-sjon av antibiotikanedbrytende mikro-organ-ismer og andre institusjoner.

Status og konklusjoner

Prosjektet ble rapportert i juli 1995 (rapport 501/48). Vanlig tørr- eller våtkompostering ser ikke ut til å gi noen nedbryting av antibiotika. Det er funnet en viss nedbryting av oksolinsyre ved bruk av selekterte mikroorganismer, men virkningen er ikke god nok til at metoden kan anbefales. Våtkompostering synes å gi tilfredsstillende hygienisering mht. furunkulosebakterier og ILA-agens. Våtkompostert fiskeensilasje (høyt N-innhold) sammen med husdyrgjødsel har gitt like gode avlingsresultater som tradisjonelle gjødselslag, med et blandingsforhold på 15-25% ensilasje som optimalt.

Våtkompostering synes å være en forholdsvis rimelig metode for håndtering av dødfisk. Mange gårdsbruk har eksisterende våtkomposteringsanlegg som kan benyttes. Ulike typer avfall (kloakkslam, matafall, ensilasje, gjødsel, etc.) kan behandles sammen i et våtkomposterings-anlegg. Dette er realisert ved etablering av et fullskalaanlegg på Frøya.

Det foreligger nå en veileder i våtkompostering (rapport 501/67), som er utarbeidet i samarbeid med Institutt for tekniske fag ved Norges Landbrukhøgskole og Val Landbrukshøskole.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Tjøtta Forskningsstasjon
8860 Tjøtta

Kontaktperson: Ronald Bjøru

SAMARBEIDSPARTNERE

NLH, Inst. for bioteknologiske fag
Veterinærinstituttet
SFL Furuneset
Norges Veterinærhøgskole