UTNYTTELSE AV FRYST LEVER FRA HAVGÅENDE FLÅTE. Forprosjekt  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 418 1997 

FINANSIERING

 Rubin  150.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  150.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

418/70

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Nesten 30.000 tonn lever dumpes i dag fra de havgående fiskebåtene. Fra kystfiskeriene og landindustrien utnyttes lever i betydelig grad, i hovedsak i tradisjonelle trandamperier. Imidlertid er lever etterhvert også blitt etterspurt til framstilling av mer høyverdige oljer som blandes inn i næringsmidler eller til konsentrater av vitaminer eller omega-3 fettsyrer for helsekostmarkedet. Lever går også i stadig økende grad til hermetikkproduksjon. Den økende etterspørselen etter slike produkter har medført en betydelig prisøkning på lever. En kan i dag oppnå 8-9 kr pr.kg for lever av beste kvalitet. Det ligger et betydelig verdiskapnings-potensiale i den levermengden som i dag dumpes over bord i havflåten, faktisk mellom 150 og 200 mill. kr pr. år. For å kunne utnytte lever i de havgående båtene, vil det være nødvendig med frysing ombord. Dette har ikke vært prøvd i særlig grad tidligere, ihvert fall når det gjelder lever til oljeproduksjon. RUBIN satte derfor i gang et forprosjekt ved SINTEF for i første omgang å få besvart en del sentrale spørsmål knyttet til teknisk opplegg ombord og produktkvalitet.

Gjennomføring

Basert på kontakt med aktuelle kjøpere av lever ønsket man å kartlegge hvilke krav som stilles til det råstoff; f.eks. sortering mht. fiskelag, fjerning av galle, frysetemperatur, paknings-størrelse, emballasje, etc. En skulle også undersøke mulighetene ombord i flåten for å oppfylle markedskravene (sløyerutiner, frysekapasitet, innfrys-ings-/fryselagringstemperatur, arealtil-gjenge-lighet og bemanning), og dessuten anbefale metoder. Forprosjektet var ment å være første steg i et større arbeid omkring utnyttelse av ombordprodusert lever, der en tenker å få optimalisert håndteringen ombord og på land, og definert relevante kvalitetsparametre.

Status

Prosjektet ble avsluttet og rapportert vinteren 1998. Planlagt testproduksjon av lever sortert ombord måtte utgå pga. forsinkelser. Den planlagte videreføringen er foreløpig ikke realisert i SINTEF-regi.

ANSVARLIG UTFØRENDE

SINTEF Energi
7034 Trondheim

Kontaktpersoner : Ola Magnussen og Olav Sæther (SINTEF Kjemi)

SAMARBEIDSPARTNERE

Marintek (Håvard Røsvik)