UTVIKLING AV BEINSEPARATOR FOR TORSKEAVSKJÆR  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 411 1993 

FINANSIERING

 Rubin  126.000,-
 Andre  40.000,-
 Totalt budsjett  166.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 411/24 (16 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Ensilering av filétavskjær fra fiskeindustrien er problematisk og uforholdsmessig kostbart. Den store beinmengden sedimenteres i tanker og skaper et stort syrebehov dersom riktig pH skal oppnås. Syrekostnader er en av de viktigste utgiftspostene ved ensilering. Ved å fjerne mesteparten av beininnholdet før ensilering vil syreforbruket gå ned, og dermed også driftskostnadene. Nestlé i Hammerfest har tidligere i samarbeid med Sennco A/S utviklet en beinseparator for dette formålet, men som ikke fungerte tilfredsstillende bl.a. med tanke på minimalisering av tap av fiskemasse.

I dette prosjektet skulle beinseparatoren ferdigutvikles.

Gjennomføring

Sammen med Nestlé, foretok Sennco modifisering og prøvekjøring av beinseparatoren ved anlegget i Hammerfest. I den sammenheng ble prøver av beinfraksjonen analysert og vurdert mht. melproduksjon av SSF (Sildolje- og sildemelindustriens forskningsinstitutt). Det er gitt en vurdering av markedsmuligheter for beinmel mht. mengder, kvalitetskrav og pris i prosjekt 308. I etterkant har RS-Prosess overtatt rettighetene til beinseparatoren. Med tilskudd fra bl.a. RUBIN, er det arbeidet med videreutvikling av design, både for å få opp kapasiteten, og for å holde jamn produksjon.Arbeidet med å undersøke beinmelets markedsmuligheter er videreført under prosjekt 308 (rapport 308/65).

Status og konklusjoner

Beinseparatoren fungerer nå bra for fiskeavskjær som i stor grad er oppløst (autolysert). Dette betyr at avskjæret må tilsettes endel syre og utsettes for kraftig kverning (nok varmeenergi) før det går inn i beinseparatoren.

En ny prototyp er produsert. Denne er tilpasset en ny type ensileringsanlegg (også RS-Prosess). Kombinasjonen fungerer godt og er satt i komersiell drift i Nestlé`s produksjonslinje for å erstatte melanlegget. Prisen på beinseparatoren er ca. kr. 400.000,-.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Sennco A/S
(Selskapet avviklet)


Tidligere kontaktperson: Nils Ivar Viken

SAMARBEIDSPARTNERE

RS-Process A/S

Kontaktperson: Ole P. Ulvestad