UTTESTING AV FORSTØVER FOR BRENNING AV FISKEENSILASJE  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 407 1992 

FINANSIERING

 Rubin  25.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  25.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

  Rapportnr. 407/2 (13 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Endel av avfallet fra oppdrettsanleggene er medisinholdig. Den eneste forsvarlige disponerings-måten for dette avfallet har til nå vært forbrenning under kontrollerte forhold. Med etablering av ruti-ner for kildesortering kan mengdene av dette problemavfallet bli redusert betraktelig, og transporteres til forbrenningsanlegg.

I forbindelse med innledende forsøk med prøvebrenning av ensilasje sammen med kommunalt avfall ved forbrenningsanlegget i Ålesund (november 1991) viste det seg at det var teknisk umulig å tilføre ensilasjen gjennom ovnens påfyllingstrakt (kfr. prosjekt 502). En tok derfor sikte på å utvikle og bygge tilleggsutstyr ved forbrenningsanlegget for å kunne kjøre forsøkene videre, og evt. foreta en permanent ensilasjebrenning.

Gjennomføring

Det ble satt igang et arbeide for å utvikle/bygge og utprøve en forstøver som sprøyter ensilasje direkte i ovenens brennkammer i form av små dråper.

Status og konklusjoner

Prosjektet ble avsluttet og rapportert i april 1992. Konklusjonen var at man uten større problemer kan tilføre minst 1 tonn ensilasje pr. time (ca. 20 % av den inngående avfalls-strømmen). Videre at råensilasje sannsynligvis vil egne seg best siden den er mest tyntflytende. Det vises til prosjekt 502 når det gjelder forbrenningsforsøkene.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Tafjord Kraftselskap
Postboks 8055 Spjelkavik
6022 Ålesund

Kontaktperson: Odd Helland