UTVIKLING OG UTPRØVING AV INNSAMLINGSUTSTYR FOR FERSKE BIPRODUKTER FRA FISKEINDUSTRI OG FISKEOPPDRETT  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 406 1992-93 

FINANSIERING

 Rubin  635.000,-
 Andre (MNF)  675.000,-
 Totalt budsjett  1.310.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 406/13 (26 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Midt-Norsk Fôr (MNF) henter i stor grad ferske biprodukter fra fiskeindustribedrifter, og tildels fra oppdrettsanlegg, som brukes i pelsdyrfôrproduksjon. Opplastingen i tankbilene har delvis foregått manuelt, noe som gir lav effektivitet og høye kostnader. Det er tungvint og tankvolumet blir dårlig utnyttet. Dessuten blir kvaliteten dårlig dersom det går for lang tid fra biproduktene oppstår til de kommer inn på fryselager.

Prosjektet har hatt som mål å utvikle utstyr for å effektivisere opplast-ing og innsamling av biproduktene, slik at bedriften vil kunne bruke mer norske biprodukter i sin produksjon. Systemet vil kunne kopieres til andre områder i Norge med andre aktører på pelsdyrfôrsiden.

Gjennomføring

Prosjektet har vært to-delt:

  • Ferdigutvikling/utprøving av en stasjonær bearbeidingsenhet for pumping av lett oppmal-bart avfall ved fiskebedriften over i tankbil (avskjær fra sild/stavsild, makrell, smolt slo, m.m), som skal drives av bilens kraftuttak.
  • Ferdigutvikling/utprøving av en mobil skrueenhet for effektiv opplasting av stor hel fisk, hoder, avskjær/rygger av torskefisk, m.m. ved fiskebedriften i tankbil, som skal drives av bilens kraftuttak. Enheten vil bli bygd på en tilhenger, og kan i perioder fungere som en beredskapsenhet ved massedød i oppdrett.

Den praktiske delen av prosjektet er gjennomført av Midt-Norsk Fôr, mens Siv.ing. A. Myklebust A/S har vært ansvarlig for beregninger/rapportering.

Status

Utstyret er ferdig utviklet og utprøvd, og er i daglig bruk. Tegninger, beskrivelser og priser er inkludert i rapporten utgitt i juni 1993.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Midt-Norsk Fôr AL (MNF)
Postboks 3067
7002 Trondheim

Kontaktperson: Knut Arne Selbekk

SAMARBEIDSPARTNERE

Siviling. Asbjørn Myklebust A/S