UTVIKLING AV FRYSECONTAINER TIL KONSERVERING AV OPPDRETTSAVFALL  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 404 1992 

FINANSIERING

 Rubin  60.000,-
 Andre (Dynoplast)  60.000,-
 Totalt budsjett  120.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 404/12 (19 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Oppdretterne i Troms har ønsket å finne et billig alternativ til ensilering som konserverings-metode for dødfisk, ut fra en oppfatning om at henteprisen for avfall i dag er for høy. Fiskegruppen (eier av flere oppdrettsanlegg og slakteri) startet derfor, i samarbeide med Dynoplast Cipax Nord, utvikling av en enkel frysecontainer som skulle kunne utplasseres på hvert matfiskanlegg og byttes ut/transporteres når den var full av dødfisk. RUBIN har delfinansiert ferdigutvikling av utstyret og videre utprøving av endelig prototyp for demonstrasjon av virkemåte, kapasitet og kostnader.

Systembeskrivelse og bruksverdi

Selve fryseaggregatet skal stå fast på anlegget. Innsamlet dødfisk skal gå til et sentralt fryselager, hvorfra det transporteres til f.eks. pelsdyrfôrkjøkken når volumene blir tilstrekkelig store. Hentekostnadene for oppdretterne er stipulert til under det halve av det tilbudet de har hatt til nå med ensilering. Investeringer og drift av fryseutstyret er også beregnet å være lavere enn ved ensilering. Prosjektet forventes å ha nytte for en mer kostnadseffektiv avfallshåndtering i store deler av Troms (ca. 600 tonn pr. år). Systemet kan i neste omgang kopieres til andre områder.

Status

Frysecontaineren er ferdigutviklet og beskrevet i rapport av august 1993. Resultatene fra utprøv-ingen er positive. Prisen pr. container lå på kr. 34.000, og den er tatt i bruk ved 3 anlegg.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Fisk-Gruppen A/S
Postboks 1238
9001 Tromsø

Kontaktperson: Kyrre Lien

SAMARBEIDSPARTNERE

Dynoplast Cipax Nord A/S