VEILEDENDE BESKRIVELSE AV UTSTYR - OPPSAMLING, KONSERVERING OG LAGRING AV AVFALL OG BIPRODUKTER FRA FISKERI OG OPPDRETT  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 403 1992-93 

FINANSIERING

 Rubin  155.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  155.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 403/20 (37 sider pluss vedlegg)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Det synes å være mangel på kunnskap omkring valg og bruk av utstyr som i dag finnes for hånd-tering av biprodukter ved kilden (oppsamling, konservering, lagring). Dette er årsaken til at utstyret delvis ikke har fungert etter forutsetningene, og at kvaliteten på bipro-duktene har vært for dårlig. For å bedre disse forholdene satte RUBIN igang et prosjekt med formål å utarbeide en veiledning som skal bidra til valg av rett utstyr og til at dette brukes på en rett måte. Mål-grupper er først og fremst brukere av utstyr, men også utstyrsleverandører, offentlig forvaltning og konsulenter.

Innhold

Veiledningen beskriver aktuelt utstyr for ulike typer biprodukter og produksjonssted, hvordan utstyret brukes, samt priser. Dette gjelder utstyret som skal plasseres der biproduktene oppstår (ved kilden) og ved evt. mellomlager. Det er gitt råd omkring valg av utstyr og forholdsregler for å unngå feil som ofte begås under drift. Videre er det gitt oversikter over utstyrsleverandører og mottakere av biprodukter, samt relevante lover og regler. Veiledningen er utarbeidet i samarbeide med utstyrsleverandører, mottakere av biprodukter, bipro-duktprodusenter og transportører.

Status

Prosjektet er avsluttet og rapport foreligger som en veiledning (pr. desember 1993).

ANSVARLIG UTFØRENDE

Stiftelsen RUBIN

SAMARBEIDSPARTNERE

VINN
(Veiledningsinstituttet i N-Norge)