PILOTPROSJEKT - BIPRODUKTER FRA FISKEBÅTER I MØRE OG ROMSDAL  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 402 1992-93 

FINANSIERING

 Rubin  290.000,-
 Andre (A-PLAST)  143.000,-
 Totalt budsjett  433.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 402/32 (24 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Under vårtorskefiske i Møre og Romsdal kastes det årlig (1992) ca. 4000 tonn biprodukter overbord fra fiskebåter ved sløying på vei inn til land. Dette skaper synlige miljøproblemer. Det er sannsynligvis avtak for disse sløyebiprodukter i industri på land dersom produktene er sortert/håndtert på tilfredsstillende måte ombord.

Siden det ikke det ikke har vært noen enkel måte for fiskerne å ta vare på biproduktene ombord, har hensikten med dette prosjektet vært å utvikle og utprøve utstyr for hensiktsmessig sortering/ oppsamling ombord, med tilhørende mellomlagringssystem på land. Dessuten skal det lages bestemmelser som legger forholdene tilrette for at biproduktene ikke dumpes, men leveres på land.

Gjennomføring

Prosjektet er oppdelt i 3 faser, der den første omfatter bl.a.forslag til kvalitetsystem, utvikling av prototyp utstyr, justering av forskrifter, samt forslag til finansieringsplan for fullskala-produksjon. Fase 2 innebærer utprøving av 10 prototypebeholdere ombord koplet til et mellomlag-ringssystem på land, beregning av kostnader/inntekter, samt kvalitetsprøving og utprøving av kvalitetssystem. I fase 3 skal det produseres 50-100 fullskalaenheter, samt tilhørende mellomlagring på land, som skal utplasseres og utprøves/evalueres i forbindelse med vårtorske-fisket.

Status

Prosjektet ble rapportert i juli 1994. Det ble i 1993 innført dumpeforbud og landingspåbud for biprodukter i de to mest belastede fjordene. Disse fjordene har blitt "rene"; noe er tatt med til land, og noe et dumpet utenfor forbudssonen. Selv om containere er bygd og har vært tilgjengelige, har de av prismessige årsaker vært lite brukt.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Fiskerisjefen i Møre og Romsdal
Postboks 513
6001 Ålesund

Kontaktperson: Knut Sjåstad

SAMARBEIDSPARTNERE

A-PLAST