PRODUKSJON AV MEL FRA ENSILASJE  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 401 1992 

FINANSIERING

 Rubin  275.000,-
 Andre (Hordafôr)  80.000,-
 Totalt budsjett  355.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 401/16 (18 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Tørking av ensilasje til et melprodukt kan muligens åpne for større, sikrere og mer betalingsdyktige markeder for fiskebiprodukter fra oppdrett. Fiskeprotein i form av mel er et produkt som fôrindustrien er vant til å kjøpe, men tørking av ensilasje har til nå vært ansett som en for kostbar operasjon i forhold til produktprisen. Dette prosjektet har hatt som mål å finne en alternativ og kostnadsmessig akseptabel tørketeknikk for å produsere ensilasjemel.

Utgangspunktet har vært tørketeknikken til Forberg Dryers Ltd., som er leverandør av tørker til bl.a. næringsmiddelindustri, plastindustri og farmasøytisk industri. Denne tørketeknikken er ikke tidligere prøvd på ensilasje, men orienterende undersøkelser indikerer gode tekniske mulig-heter. Det er forventet at en slik tørkemetode vil være kostnadsmessig konkurransedyktig. Resultatene vil kunne brukes av andre som foredler ensilasje i Norge.

Gjennomføring

Oppgaven har vært utprøving av en Forberg laboratorietørke, som ved tørking av ensilasje var tenkt testet mht. driftsteknikk (ulike typer "bærer-materiale", lufttemperatur/ gjennomstrøm-ning, etc.), muligheter for energiøkonomisering, produktkvalitet, markedsmuligheter og total-økonomi (kalkulerte drfits- og investeringskostnader).

Status og konklusjoner

Prosjektet er avsluttet og rapportert (august 1993). De tekniske resultatene var positive, og produktet anvend-bart til svin (bl.a. til diefôr). Bedriften har imidlertid konkludert med at en slik prosess i dagens situasjon ikke vil være økonomisk interessant, og har foreløpig lagt de videre planene på hylla.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Hordafôr A/S
5397 Bekkjarvik

Kontaktperson: Harald Hagen

SAMARBEIDSPARTNERE

Forberg Dryers Ltd.