MIKROBIOLOGISKE ANALYSER AV ANTIBIOTIKARESTER I ENSILASJE  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 104 1993-95 

FINANSIERING

 Rubin  18.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  18.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 104/49 (11 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Mål

Analyse av antibiotikarester i ensilasje av lakseavfall har kun foregått ved bruk av en kjemisk metode (HPLC). Dette er forholdsvis komplisert og tidkrevende. Metoden krever et HPLC-instrument, som er kostbart og må bemannes med kompetent analysepersonell. En annen metode, og som sannsynligvis vil være mye enklere, er mikrobiologisk analyse. Slike metoder brukes for på-visning av antibiotika i slakteferdig oppdrettslaks. De har foreløpig ikke vært egnet for ensilasje pga. faren for at andre veksthemmende stoffer enn antibiotika i ensilasjen skal kunne slå ut og gi falske resultater under analysen. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle/utteste en enkel mikrobiologisk analysemetode for påvis-ning av oksolinsyre og flumequin i ensilasje. For å kunne benyttes i rutinekontroller må metoden være tilstrekkelig sikker slik at den skiller ut den ensilasjen som inneholder små rester av disse stoffene.

Gjennomføring

En har brukt testbakterien E. Coli. ATCC 1111303, som ble dyrket på agar i petriskåler. Hemmingssoner ble målt etter at ensilasjeprøver var overført til brønner i agaren, og skålene inkubert ved 30 C over natten. Ekstrahering av oksolinsyre fra ensilasje med diklormetan øker sensitiviteten til den mikrobiolo-giske metoden. Med nøytralisering til pH 7 ble den lavest påviselige konsentrasjon av oksolinsyre 10 ppb. Metoden er beskrevet i detalj i rapporten. Metoden synes ikke å bli forstyrret av falske påvirkninger fra andre veksthemmende stoffer enn antibiotika, så lenge ensilasjen nøytraliseres til pH 7.

Status og konklusjoner

Prosjektet ble avsluttet og rapportert i april 1995. Resultatene viser at den mikrobiologiske metoden kan videreutvikles for å bli et alternativ til HPLC-metoden ved rutinekontroller av ensilasje. Den er enkel, tidsbesparende og billigere enn bruk av HPLC.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Universitetet i Bergen
Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi
Jahnebakken 5, 5007 Berge

Kontaktpersoner: Vigdis Torsvik og Bjørn Tore Lunestad (Fiskeridirektoratet)