UTVIKLING AV NY METODE FOR ANALYSE AV ANTIBIOTIKARESTER I ENSILASJE  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 103 1993 

FINANSIERING

 Rubin  200.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  200.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 103/21 (18 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Mål

Det var tidligere svært komplisert og tidkrevende å analysere antibiotikarester i lakseensilasje. Målet med prosjektet var å få utviklet en forenklet analysemetode slik at man kunne analysere oksolinsyre og flumequin i minimum 10 prøver pr. dag, mot for tidligere gjennomsnittlig under 1. Med dette skulle det være mulig å etablere et kvalitetssystem basert på bl.a. en operativ kontroll-ordning for råensilasje og ferdig ensilasjekonsentrat av oppdrettsavfall slik at produktet kan gå til husdyrfôr.

Gjennomføring

Prosjektet er utført ved Norges Veterinærhøgskole. Den forenklede analysemetoden er, som ved den tidligere analysemetoden, basert på bruk av HPLC (High Performance Liquid Chromatography), men selve opprenskingsarbeidet er forenklet. Istedet for en påvisningsgrense på 10 ng/g, ligger denne nå på rundt 50 ng/g. Ut fra veterinærfaglig hold vil ensilasjekonsentrat med opp til 50 ng oksolinsyre pr. g ikke gi skadevirkninger, hverken for dyr eller mennesker, ved innblanding i kraftfôr.

Spredning av resultater

Analytikere fra andre laboratorier ble inviteret til en praktisk gjennomgang av metoden for å sikre at kompetansen overføres. Seminaret, som ble arrangert i september 1993, hadde med deltakere fra Fiskeridirektoratet, Akvaforsk og Norges land-bruks-høgskole. Flere laboratorier vil derved kunne påta seg slike rutinemessige antibiotikaanalyser.

Status

Metoden er ferdigutviklet, og publisert i Journal of Liquid Chromatography. Prosjektrapport forelå pr. desember 1993.

Fiskeridirektoratet tar på seg rutineanalyser basert på den nye metoden.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Norges Veterinærhøgskole
Postboks 8246 Dep
0033 Oslo

Kontaktperson: Magne Yndestad