PRAKTISK KVALITETSSTYRING VED UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER FRA FISKEOPPDRETT  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 102 1993 

FINANSIERING

 Rubin  415.000,-
 Andre  245.000,-
 Totalt budsjett  660.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 Rapportnr. 102/29 (14 sider)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Bakgrunn og mål

Det var et problem at fersk, medisinfri dødfisk fra oppdrettanlegg ofte ble blandet med kada-verøs og/eller medi-sinholdig fisk, og på denne måten ble uegnet til fôr. Målet med prosjektet var å få etablert kvalitetstyring slik at en større del av dette avfallet skulle bli godt nok til inn-blanding i husdyrfôr. Også avfall fra slakting inngikk i prosjektet. Innføring av kvali-tet---sstyring skulle skje på en slik måte at markedet fikk tillit til at deres kvalitetskrav var oppfyllt.

Tiltak

Prosjektet var inndelt i følgende delprosjekter: Kvalitetsstyring hos oppdretter: Dette delprosjektet innebærer samarbeide med to oppdrettere;

Stolt Sea-Farm og MOWI, og omfattet etablering av praktiske sorteringsrutiner. Disse oppdretterne skulle være "demonstrasjonsanlegg" for andre deler av næringen.Stormøllen deltok også i dette delprosjektet for å spesifisere produktkrav

Kvalitetskontroll ved Hordafôr: Innebærer oppbygging av analysevirksomheten, både i til-knytning til innhenting av råstoff og salg av ferdig ensilasjekonsentrat.

Informasjon: Alle oppdrettere/slakterier, som er kunder av Hordafôr, skulle motiveres til kilde-sortering, og gis tilbakemelding om kvalitetsendringer.

Prosessforbedring ved Hordafôr: Dette henspeiler spesielt på bedre avfetting av ensilasjen

Gjennomføring

Følgende delprosjekter gjennomføres:

  • Kvalitetsstyring hos oppdretter: Dette delprosjektet innebærer samarbeide med to oppdrettere; Stolt Sea-Farm og MOWI, og skal omfatte etablering av praktiske sorteringsrutiner. Disse oppdretterne skal være "demonstrasjonsanlegg" for andre deler av næringen. Stormøl-len deltar også i dette delprosjektet for å spesifisere produktkrav
  • Kvalitetskontroll ved Hordafôr: Innebærer oppbygging av analysevirksomheten, både i tilknytning til innhenting av råstoff og salg av ferdig ensilasjekonsentrat.
  • Informasjon: Alle oppdrettere/slakterier, som er kunder av Hordafôr, skal motiveres til kilde-sortering, og skal gis tilbakemelding om kvalitetsendringer.
  • Prosessforbedring ved Hordafôr: Dette henspeiler spesielt på bedre avfetting av ensilasjen

Status

Prosjektet er avsluttet og rapportert i juni 94. Det er dokumentert stor kvalitetsforbedring av slakteavfalls- og dødfiskensilasje mht. ferskhet, pH, tørrstoff og fettinnhold. Pga. lite syk-dom i 1993 har man i liten grad fått prøvd ut sorteringsrutiner med tanke på å skille medisinholdig og medisinfri fisk. Imidlertid blir alle partier ferdig konsentrat analysert for antibiotika.

ANSVARLIG UTFØRENDE

Hordafôr A/S
5397 Bekkjarvik

Kontaktperson: Harald Hagen

SAMARBEIDSPARTNERE

Stolt Sea-Farm A/S
MOWI
Stormøllen