KVALITETSKRAV VED UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER FRA FISKERI OG FISKEOPPDRETT  


PROSJEKTNUMMER PERIODE
 101 1995 

FINANSIERING

 Rubin  715.000,-
 Andre  0,-
 Totalt budsjett  715.000,-

RAPPORTUTGIVELSE

 101-A/4 (108 s), 101-B/5 (81 s), 101-B/6 (52 s)

PROSJEKTSAMMENDRAG

Mål

Prosjektet skulle skape en avklaring av de krav som i 1992 ble stilt fra myndigheter og marked til slutt-produkter av fiskebiprodukter, og hvilke kvalitetskrav dette får som konsekvens i de forskjel-lige ledd bakover i biproduktkjeden, tilbake til biproduktprodusent. Prosjektet skulle omfatte bi-produkter både fra den tradisjonelle fiskeindustrien og fiskeoppdrett. RUBIN`s intensjon var at denne rapporten skulle være et verktøy for næringenes videre arbeide med kvalitetsstyring i praksis.

Gjennomføring

Det ble engasjert en bredde av kompetente fagmiljøer som gikk ut til de forskjellige ledd i etablerte og potensielle virksomheter i biproduktkjeden. Man har forøvrig samarbeidet med myndigheter og forskningsmiljøer. Metoder for overvåking og kontroll av kvalitetskravene er utredet. Prosjektet var to-delt, der delprosjekt A var knyttet til biprodukter fra fiskeoppdrett, og da i hoved-sa-k til utnyttelse av ensilerte biprodukter i form av ensilasjekonsentrat. Dette delprosj-ek-tet ble utført av Matforsk i samarbeide med Oceanor og Veritas. Delprosjekt B tok for seg bi-pro-dukter fra de tradisjonelle fiskeriene. SSF (Sildolje- og sildemelindustriens forskningsinsti-tutt) utredet forhold omkring produksjon av mel av ferske biprodukter, mens Fiskeriforskning arbei-det med ensilerte biprodukter til fôr, i hovedsak som konsentrat.

Status

Prosjektet ble avsluttet og rapportert i september - desember 1992 (3 rapporter). Som en videreføring finansierte RUBIN et kvalitetsprosjekt ved Hordafôr, som førte fram til etablering av et kvalitetssystem i praksis (kfr. prosjekt 102).

ANSVARLIG UTFØRENDE

Delprosjekt A: Matforsk
Oslov. 1 1430 Ås
Kontaktperson: Anton Skulberg
Delprosjekt B: SSF
Kjerreidviken 16
5033 Fyllingsdalen
Kontaktperson: Johannes Opstvedt

SAMARBEIDSPARTNERE

Delprosjekt A: Oceanor
Det Norske Veritas Industri Norge A/S
Delprosjekt B: Fiskeriforskning